هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

این ساختــمان زنـــده اســت

گـروه ترجمه: مـرکز بوليت واقع در شهر سياتل آمريکا اولين ساختمان اداري در جهان است که گواهينامه «ساختمان زنده» را به دست آوردهاست. اين گواهينامه که در اول آوريل امسال به بوليت اعطا شد نشان دهنده توجه به حفظ محيط زيست در ساخت وساز است.

ساختمان شش طبقه مرکز بوليت محل دفتر بنياد بوليت است. اين بنياد در جهت ارتقاي حفاظت از محيط زيست و انجمنهاي فعال در اين حوزه در منطقه شمال غرب اقيانوس آرام فعاليت ميکند.

گواهي نامه «ساختمان زنده» که اسپانسر آن موسسه بينالمللي «آينده زنده» در سياتل است، بر پايه برنامه چالش ساختمانهاي زنده بنا نهاده شدهاست. «چالش ساختمانهاي زنده» يک برنامه جهاني با رويکرد زيست محيطي به ساختمانهاست که در سال 2006 توسط موسسه غيرانتفاعي و بينالمللي «آينده زنده» (‌living future‌) ايجاد شد. اين چالش به عنوان يک فلسفه در فضاي ساخت وساز و با تمرکز بر رشد معيارهاي زيست محيطي به ساختمانها مطرح شده و ميتواند در زمينههاي مختلف ساختماني مثل ساخت، نوسازي، زيرساختها و نماي ساختمان اعمال شود. اين چالش هفت سطح اجرايي در ساختمانها را دربرمي گيرد: مکان، آب، انرژي، سلامتي و شادي، مصالح، تساوي حقوق و زيبايي.

اين گواهينامه مبتني بر واقعيات اجرايي در ساختمانهاست تا مدلسازي و پيش بيني و ساير فعاليتهاي انتزاعي.

ساختمان مرکز بوليت براي اينکه به اين گواهينامه دست يابد نشان داد که مقدار زيادي از انرژي الکتريکي خود را از پنلهاي خورشيدي مستقر در بام توليد ميکند. به علاوه ميزان توليد انرژي برق آن بيشتر از مقداري است که ساکنان آن در يک سال استفاده ميکنند. در سال 2014 اين مرکز با به کارگيري پنلهاي خورشيدي که بر روي بام آن نصب شده، 60درصد بيش از ميزان مورد نياز خود توليد برق داشت.

زدودن مواد شيميايي سمي از مصالح ساختماني، ديگر تلاش اين مرکز براي دريافت اين گواهينامه بودهاست. همچنين همه چوبهاي به کاررفته در اين بنا از طرف شوراي نظارت بر جنگلها مورد تأييد قرار گرفتهاست. فضولات انساني آن هم تبديل به کود ميشود و آب باران هم براي مصارف مختلف ازجمله آشاميدن از طريق يک سيستم تصفيه جمعآوري ميشود. اين ساختمان هيچ اثر ناخوشايند زيست محيطي ندارد.

مرکز بوليت دو سال پيش در 17 آوريل 2013 افتتاح شد. اين مرکز يک ساختمان تجاري با 4800 مترمربع زيربناست و ساخت آن 5/32 ميليون دلار هزينه برد.

دنيس هيز، مديرعامل بنياد ميگويد: «ما با احداث اين ساختمان نشان داديم که خلاقيت انساني ميتواند بر بسياري از چالشهاي پيش بيني نشده غلبه کند. اگر ساختمانهاي زنده ميتوانند در سياتل (ابريترين شهر در ميان 50 ايالت آمريکا) ساخته و به کار گرفته شوند، پس در شهرهاي ديگر هم ميتوانند و بايد ساخته شوند .»

منبع: greenbuildingnews.com