هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سود 4 برابری بهره‌وري انرژي

گروه تأسيسات: طبق گزارشهاي آژانس بينالمللي انرژي، سود كامل حاصل از بهينهسازي صنايع در سالهاي گذشته بهصورت مداوم افزايشيافته است. گزارش 232 صفحهاي تحليلگر بينالملل آژانس بينالمللي انرژي از بهينهسازي انرژي در يك دهه گذشته نشانگر آن است كه صنايع و دولتها ميبايد در مورد بهينهسازي نگاه موشكافانهتري داشته باشند و بودجه مربوط به بهينهسازي تجهيزات را افزايش دهند.

گزارش انقلابي آژانس بينالمللي انرژي

شايد باارزشترين نتيجه گزارش «دستيابي به مزيتهاي چندگانه بهرهوري انرژي» در اين جمله نهفته باشد كه با سرمايهگذاري اقتصادي بر روي بهرهوري انرژي اين ظرفيت وجود دارد كه تا سال 2035 سود حاصل از صرفهجويي انرژي به 18 تريليون دلار برسد كه اين رقم بسيار بالاتر از اندازه كل اقتصاد ايالاتمتحده است.

شايد منفعت اقتصادي در نگاه اول چشم بسياري از سياستمداران را به روي عوايد حاصل از بهرهوري انرژي باز كند اما اين گزارش منافع حاصل از طرحهاي انرژيهاي پاك را هم كنار نگذاشته است. انرژيهايي كه ميتواند مزيتهاي بهداشتي زيادي داشته باشد كه كاهش هزينه درمان و افزايش كارايي نيروي كار را هم شامل ميشود. اين موضوع بهتنهايي 75 درصد منافع بهرهوري را تشکيل ميدهد و به معناي آن است كه بهرهوري انرژي در بخشهاي غير انرژي بهاندازه سهچهارم صرفهجويي انرژي از طريق بهرهوري سودآور است.

موضوع تنها به اينجا ختم نميشود چراكه كاهش مصرف انرژي و هزينههاي بهداشت و درمان افرايش راندمان كاري نيروي كار را به همراه خواهد داشت كه سودي عملي براي صنايع به همراه دارد. بر اساس روشهاي ضريب بازگشت سرمايه هزينه صرف شده در افزايش بهرهوري از 4.2 سال به 1.9 سال در سالهاي اخير کاهشيافته است.

تغيير پارادايم بهرهوري

اين گزارش فرضيات قبلي دو دهه اخير را كه بهرهوري انرژي قابل ارزيابي و محاسبه نيست بهصورت چشمگيري به چالش كشيده است.  15 سال پيش نيز آژانس بينالمللي انرژي گزارشي منتشر كرد كه شامل جزئيات حاصل از يك مطالعه در مورد نزديك به 100 شركت بود كه در عين كاهش مصرف انرژي ميزان توليدات خود را بالا برده و به كاهش آلودگي محيطزيست نيز ياري رساندهاند.

ده سال پسازآن نيز گزارشي در مورد طراحيهاي سبز در ساختمانهاي مسكوني منتشر شد كه نشان داده بود ؛ در عين مصرف انرژي فسيلي كمتر، ميزان توليد انرژي در اين ساختمانها افزايش پيدا كرده است. گزارشي كه مورد تائيد انجمن ساختمانهاي سبز آمريكا نيز قرار گرفت، اما آن گزارشها همچون داستانهايي سرگرمكننده مورد ارزيابي واقع شد و نسبت به صحت و عموميت آنها شائبههايي ايجاد شد. گزارش جديد از نظر مقياس تحليل و اعتبار مورد تأييد قرار گرفته است.

مزيتهاي غيراقتصادي

افزودن ابزارها و محصولات افزايش بهرهوري ساختمان مانند انواع عايقها و يا برنامههاي تهويه مطبوع بهينه استاندارد زندگي را براي ساكنان بهبود ميبخشد، بهويژه اين برنامه براي گروههاي آسيبپذير همچون كودكان، كهنسالان و افراد بيمار اهميت دارد. پتانسيل عوامل بيماريزايي همچون بيماريهاي تنفسي، قلبي و عروقي، رماتيسم، آرتروز و آلرژي با چنين برنامههايي در ساختمانها كاهش پيدا ميكند. بر اساس بررسيها و مطالعات مستقل سود حاصل از بهرهوري انرژي وقتي هزينههاي سلامت را هم در نظر بگيريم 4 برابر خواهد شد و اين جداي بهبود شرايط رواني در منازل  محيط كار است كه بر اساس برآوردهايي بهاندازه نيمي از هزينه سلامت هزينهبردار خواهد بود.

بر اساس گزارش آژانس بينالمللي انرژي اگر دولتهاي اتحاديه اروپا كمتر براي سلامت بخش عمومي هزينه كنند و بيشتر به كيفيت مصرف انرژي در ساختمانها توجه داشته باشند در بهترين شرايط  سالانه 259 ميليارد دلار براي اين اتحاديه صرفهجويي در هزينهها را در پي خواهد داشت. در قسمت صنعتي نيز كاركنان تا 2.5 برابر راندمان بيشتري از خود نشان خواهند داد.