هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درچهارمین نمایشگاه بین المللی مطرح شد مشکل اصلی صنعت آسانسور

گروه تأسيسات: صنعت آسانسور يكي از صنايعي است كه با رونق و شكوفايي صنعت ساختمان ارتباط مستقيم دارد و ركود صنعت ساختمان، صنعت آسانسور و پله برقي را هم با مشكلاتي روبه رو كردهاست. حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارمين نمايشگاه بينالمللي آسانسور، پله برقي، بالابرها و صنايع وابسته فرصت مناسبي بود تا كيومرث فروتني مديركل صنايع ماشينسازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به سؤالات خبرنگاران در مورد مشكلات اين صنعت پاسخ گويد.

رونق آسانسور در گرو رونق  ساختمان

فروتني با اشاره به اينكه ميبايست ابتدا بستر کار را براي توليدكنندگان فراهم كنيم، گفت: صنعت آسانسور با صنعت ساختمان مرتبط است و اگر توليد مسكن را بتوانيم بالا ببريم طبيعتا رونق صنعت آسانسور و پله برقي را هم شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: در يكي دو سال گذشته شاهد بوديم كه توليد مسكن در كشور رشد متناسبي داشته و به تبع آن آسانسورسازهاي ما نيز از بازار مناسبي برخوردار بودهاند.

فروتني با بيان اينكه يكي از اهداف دولت در سال جاري رشد و توسعه بازار مسكن است، گفت: طبيعتا اين هدف رونق صنعت آسانسورسازي را به دنبال خواهد داشت.

شورايي براي افزايش ايمني آسانسور

مديركل صنايع ماشينسازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالي در مورد نگرانيهاي به وجود آمده در خصوص ايمني آسانسورها و لزوم استانداردسازي در زمينه قطعات اوليه گفت: از نيمه سال گذشته شوراي سياست گذاري و هماهنگي صنعت آسانسور را در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل دادهايم.

وي افزود: آسانسور محصولي است كه به چند سازمان دولتي و غيردولتي وابستهاست، لذا اين شورا را با حضور وزارت صنعت و معدن، وزارت راه و شهرسازي، سازمان ملي استاندارد، وزارت كشور كه شهرداريها را تحت پوشش دارند، سنديكاي آسانسور و پله برقي و همچنين خبرگان اين صنعت تشكيل داديم و كيفيت و ايمني، سرلوحه كار شوراي سياست گذاري در صنعت آسانسور است.

فروتني ادامه داد: مشكل اصلي صنعت آسانسور ورود برخي اشخاص است كه در اين زمينه مجوزهاي لازم را ندارند. بنابرايندرصدد هستيم با تمهيداتي كه شورا در نظر ميگيرد، فقط واحدهايي كه مجوزهاي لازم را دارند در اين صنعت ورود پيدا كنند و واحدهايي كه داراي پروانه مونتاژ آسانسور از وزارت صنعت و معدن و تجارت هستند در اين زمينه مسئوليت دارند. يعني اگر قطعاتي كه به كار ميروند فاقد كيفيت لازم باشد باز همين واحدها مسئول هستند زيرا كار تأمين و نصب قطعات با اين واحدهاست و طبيعتا اين شركتها هستند كه بايد در مورد تأييد يا عدم تأييد کيفيت قطعات تصميم بگيرند.

وي اظهار داشت: يكي از راهكارهاي ما براي ايمني آسانسور آگاهي دادن به مردم است تا ضرورتا از شرکتهاي مجاز آسانسورهاي خود را تهيه كنند. اين فرهنگسازي به همراه اقدامات اداري كه در شورا اعمال خواهيم كرد به همراه اقدامات سازمان آسانسور مثمر ثمر خواهد بود. همچنين سازمان استانداtرد نيز پروانه آسانسورهايي را تأييد ميكند كه يك شركت مجاز آن را نصب کرده باشد.

پروانهها مورد بازبيني مجدد قرار ميگيرد

فروتني در مورد بررسي پروانههاي جديد در شوراي سياست گذاري و هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اواخر سال گذشته با مشاركت تشكلهاي صنعتي دستورالعمل جديد تمديد پروانههاي طراحي و مونتاژ آسانسور را طراحي كرديم و به تأييد مهندس نعمت زاده وزيرصنعت ،معدن و تجارت، رسانديم و به تمامي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ كرديم. در اين دستورالعمل سطحي را كه مديران طراحي و مهندسي اين واحدها ميبايست داشته باشند با افراد فني شاغل در اين واحدها را بالاتر برديم و ضوابطي ديده شده تا بتوانيم اهداف ايمني را محقق كنيم.

مديركل صنايع ماشينسازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد نقش سنديكاي آسانسور در شوراي هماهنگي گفت: اين سنديکا بازوي وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وظيفه اصلي وجه فني اين كار بر عهده آن است. البته گرچه اين سنديكا يكي از فعالترين تشكلهاي صنعتي است اما بايد بيش از اين خود را تجهيز كنند و در مورد بازرسيها با سازمان ملي آسانسور همكاري فني بيشتري انجام دهند و در زمينه اطلاع رساني و فرهنگسازي بايد فعالتر شوند. هنگامي که سنديكا به بازارهاي خارجي ورود كند بازار داخل هم پذيرش بيشتري خواهد داشت.

وي در مورد سياست وزارت صنعت براي رونق صنعت آسانسور و صادرات آن گفت: نقش دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بسترسازي و حمايت كنندهاست و كار اصلي را خود واحدها و شركتها انجام ميدهند. در زمينه بسترسازي براي صادرات ميتوانيم امكانات و تسهيلات ايجاد نموده و اگر مقررات بازدارندهاي وجود داشته باشد حاضريم آن را اصلاح كنيم. ضمن اينکه در زمينه فرهنگسازي حاضريم كمك كنيم تا فرهنگ ايمني شكل بگيرد و مردم با نقش اين وسيله در زندگي روزمره آشنا شوند و از محصولاتي استفاده كنند كه كيفيت لازم را دارند و واحدهايي كه كيفيت لازم را دارند بهتر جاي خود را باز كنند.

لازم به ذكر است نمايشگاه آسانسور، پله برقي، بالابرها و صنايع وابسته 5 ارديبهشت با حضور كيومرث فروتني مديرکل دفتر صنايع ماشينسازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران گشايش يافت و تا 8 ارديبهشت بيش از 230 شركت داخلي و خارجي محصولات و كالاهاي خود را در معرض ديد علاقه مندان قرار دادند.

پيام ساختمان به عنوان پرتيراژترين نشريه صنعت ساختمان، با حضور در غرفهاي اختصاصي ضمن توزيع رايگان نشريه بين شرکت کنندگان و بازديدکنندهها، اقدام به پوشش خبري نمايشگاه نمود.