هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

از بخـش خـصوصي حمـايت مي‌كـنيم

مديرعامل توانير گفت: با توجه به مزاياي نسبي كه در كشور داريم وزارت نيرو از سرمايهگذاران بخش خصوصي در عرصه توليد برق و صادرات آن به كشورهاي همجوار حمايت ميکند و در اين راستا اختيار لازم براي صادرات و مذاكره با كشورهاي همسايه براي انتقال برق نيز به خود سرمايهگذاران بخش خصوصي داده ميشود.

آرش كردي افزود: سرمايهگذاران بخش خصوصي در زمينه توليد برق ميتوانند 50 درصد انرژي برق توليدشده در مناطق مرزي را به كشورهاي همجوار صادر كنند.

وي ادامه داد: با توجه به مزاياي نسبي كه در كشور داريم وزارت نيرو از سرمايهگذاران بخش خصوصي در عرصه توليد برق و صادرات آن به كشورهاي همجوار حمايت ميکند و در اين راستا اختيار لازم براي صادرات و مذاكره با كشورهاي همسايه براي انتقال برق نيز به خود سرمايهگذاران بخش خصوصي داده ميشود.

 مديرعامل توانير افزود: ايران در زمينه توليد برق در خاورميانه مقام اول را دارد و سال گذشته بيش از 277 ميليارد کيلووات ساعت برق در كشور توليدشده است.