هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آمادگی بورس انرژی برای گسترش معاملات برق

مديرعامل چهارمين بورس کشور با بيان اهميت صنعت برق بهعنوان يک صنعت حساس و زيربنايي در کشور، گفت: برق علاوه بر اينکه اولين حامل انرژي پذيرفتهشده و معاملهشده در بورس انرژي ايران بوده، معاملات آن بهطور منظم و مستمر بهصورت روزانه در بورس انرژي طي دو سال و دو ماه گذشته انجام پذيرفته است.

سيد علي حسيني با اشاره به تخصيص يک تابلوي معاملاتي مجزا براي انجام معاملات انرژي برق در بورس انرژي، گفت: حجم معاملات برق معاملهشده در بورس انرژي از ابتداي راهاندازي اين بورس تاکنون بالغبر 11 ميليون مگاوات ساعت برق به ارزش بالغبر چهار هزار و سيصد ميليارد ريال بوده است.

وي ابراز اميدواري کرد: با مساعدت و همکاري مجموعه وزارت نيرو شامل شرکت‏هاي توانير، مديريت شبکه برق ايران، توزيع نيروي برق، توليد نيروي برق و برق‏هاي منطقه‏اي شاهد رونق معاملات برق در بورس انرژي باشيم.