نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آمادگی بورس انرژی برای گسترش معاملات برق

مديرعامل چهارمين بورس کشور با بيان اهميت صنعت برق بهعنوان يک صنعت حساس و زيربنايي در کشور، گفت: برق علاوه بر اينکه اولين حامل انرژي پذيرفتهشده و معاملهشده در بورس انرژي ايران بوده، معاملات آن بهطور منظم و مستمر بهصورت روزانه در بورس انرژي طي دو سال و دو ماه گذشته انجام پذيرفته است.

سيد علي حسيني با اشاره به تخصيص يک تابلوي معاملاتي مجزا براي انجام معاملات انرژي برق در بورس انرژي، گفت: حجم معاملات برق معاملهشده در بورس انرژي از ابتداي راهاندازي اين بورس تاکنون بالغبر 11 ميليون مگاوات ساعت برق به ارزش بالغبر چهار هزار و سيصد ميليارد ريال بوده است.

وي ابراز اميدواري کرد: با مساعدت و همکاري مجموعه وزارت نيرو شامل شرکت‏هاي توانير، مديريت شبکه برق ايران، توزيع نيروي برق، توليد نيروي برق و برق‏هاي منطقه‏اي شاهد رونق معاملات برق در بورس انرژي باشيم.