هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بازار کسـاد مشــاوران امــلاک

اين روزها خريدار، فروشنده و حتي مالکان و مستاجران نگران آينده بازار مسکن هستند و بازار مسکن در انتظار چند  اتفاق بزرگ و هيجاني . يکي از اين اتفاقات که ممکن است بازار مسکن را تحت تاثير ققرار دهد، توافق يا عدم توافق نهايي در مذاکرات هسته اي ايران و کشورهاي1+5 و ديگري افزايش وام مسکن و کاهش نرخ سود بانکي است. تکليف نرخ سود بانکي با تصويب کاهش دو درصدي نرخ بهره توسط شوراي پول و اعتبار مشخص شد اما تکليف مذاکرات( عليرغم توافق اوليه) و افزايش وام مسکن همچنان در هالهاي از ابهام قرار دارد. بههرحال  برخي از مشاوران املاک معتقدند؛ بازار مسکن واکنش خوب و سريعي به اين اتفاقات نخواهد داشت و اين بازار حداقل تا شش ماه اول سال جاري همچنان در رکود بوده و قيمتها کاهش خواهد يافت،اما کساني نيز هستند که معتقدند؛ روزهاي پررونق در انتظار بازار مسکن خواهد بود . بهمنظور اطلاع از اوضاع حاکم بر بازار مسکن و نيز شنيدن اظهارات مشاوران املاک در خصوص آينده بازار مسکن،پاي صحبتهاي آنها نشستيم؛ قشري که بيشتر از همه دغدغه اين بازار را دارند چراکه رونق اين بازار، رونق کسب وکار آنها را به همراه دارد و برعکس رکود بازار مسکن کسبوکارشان را با خطر مواجه ميکند.با ما همراه شويد:

نقدينگيها در بانکها تلنبار شده

يک مشاور املاک در اطراف جيحون، گفت:آمار پروانههاي ساختماني صادرشده نشان ازکاهش شديد ساختوساز در کشور دارد، چراکه بسياري از سازندهها به علت هزينههاي سرسامآور ساختوساز، فعاليت خود را رها کردهاند و تبديل به مشتريان پر و پا قرص بانکها شدهاند.

کوشا اميني اظهار داشت: در حال حاضر بيشتر نقدينگيها در بانکها تلنبار شده و هيچ انگيزهاي براي ساختوساز  وجود ندارد و بدون ترديد کاهش توليد مسکن برابر با افزايش قيمتهاست .

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا اوضاع کسبوکار مشاوران املاک نسبت به ماههاي قبل بهبود يافته است، گفت: بسياري از همصنفيهاي بنده هيچگونه معاملاتي انجام نمي دهند. اگر نگاهي به سامانه مشاوران املاک داشته باشيم به حقيقت تلخ کاهش آمارهاي معاملات درسطح کشور ميرسيم. اميني ادامه داد: بسياري از کارمندان من به خاطر وضعيت بد معاملات بيکار شدهاند زيرا توانايي پرداخت حق وحقوق آنها را نداشتم .

وي با تأکيد بر اينکه هنوز هم اميدي به بهبود اوضاع وجود دارد، گفت: اگر تحريمها لغو و تکليف ارائه تسهيلات مسکن مشخص شود،آينده بازار مسکن روشن خواهد بود .

قيمت مسکن همچنان  بالاست 

احمد کلوري؛ مشاور املاک با اشاره به اينکه روزهاي خوبي در انتظار بازار مسکن است ، به خبرنگار ما گفت:آينده بازار مسكن را نميتوان پيشبيني كرد چون همواره بعد از 2 يا 3 سال ركود قيمت مسكن افزايشيافته است اما اين ركودي كه بازار مسكن در حال سپري كردن آن است، بسيار خطرناك شده است. وي افزود: علاوه بر اينكه ركود بازار مسكن طولاني شده ، كاهش آمار ساختوساز و صدور پروانههاي ساختماني نشاندهنده اين است كه احتمال جهش قيمت در سال95 و 96 وجود دارد، اما ازآنجاکه در تمام شهرها با انبوهي از خانههاي خالي روبهرو هستيم، به نظر ميرسد اگر دولت تدابير صحيحي بينديشد، ميتوانيم کمبود مسکن را با عرضه اين واحدها جبران کنيم .

کلوري با اشاره به اينكه قيمت مسكن در کشورمان بسيار بالاست، گفت:  به نظر بنده بسياري از سازندگان طمع زيادي براي کسب سودهاي هنگفت دارند، اين در حالي است که قدرت خريد متقاضيان مسكن پايين است و چون قيمت تمامشده مسكن افزايشيافته ، سازنده به خودش اجازه ميدهد که هرقدر دلش خواست قيمتها را افزايش دهد .

سال 94 سال رونق بازار مسكن

يكي ديگر از مشاوران املاك به خبرنگار ما گفت: اميدواريم طبق پيشبينيهايي كه اتحاديه املاك انجام داده و آن را به اعضاي اين اتحاديه پيامك كرده است،سال 94 سال رونق بازار مسكن باشد چراکه بخش مسكن ميتواند بهطور مستقيم 150 فرصت شغلي ايجاد كند. وي با اشاره به اينكه خريدوفروش مسكن هنوز از رونق مناسب برخوردار نشده است، گفت: پايين بودن قدرت خريد متقاضيان و نبود نقدينگي در اختيار مردم باعث شده تا متقاضيان مسكن نتوانند اين روزها وارد بازار مسكن شوند.

حميدرضا احمدي در مورد تأثير توافق نهايي در مذاکرات هستهاي بر بازار مسکن ، اظهار داشت: قطعاً اگر اين توافق حاصل شود نهتنها بازار مسكن بلكه ساير بخشهاي اقتصادي شاهد رونق ميشود چراکه وقتي ثبات به اقتصاد كشور بازگردد بازار مسكن نيز جلوتر از ساير بخشها از اين ثبات اقتصادي متأثر خواهد شد.

وضعيت هيچ تغييري نخواهد کرد

 حميد سلطان محمدي ، مشاور املاک نيز با اشاره به اينکه هنوز بازار مسكن رونق پيدا نكرده و حتي نسبت به ماههاي بهمن و اسفند سال گذشته نيز وضعيت بدتري دارد،به پيام ساختمان گفت: وضعيت ركودي بازار مسكن تنها به نفع بانكهاست چراکه بسياري از سازندهها و حتي متقاضيان خريد مسكن اين روزها نقدينگي خود را در بانكها سپردهگذاري ميكنند چون معتقد هستند سود بيشتري به نسبت خريد و يا ساخت مسكن نصيب آنها ميشود.

وي در پاسخ به اين سؤال که طبق تصميم  شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانکي دو درصد کاهش پيدا کرده است آيا اين موضوع ميتواند سازندگان را به سمت ساختوساز سوق دهد، گفت: اگر نرخ سود بانكي  بهاندازه يک يا دو درصد کاهش پيدا کند، وضعيت هيچ تغييري نخواهد کرد و هيچ سازندهاي راضي نيست کاهش يک تا دو درصدي را با ضرر و زيان رکود خريدوفروش مسکن و  ساختوساز عوض کند .

ارديبهشتماه 94 هيچ رونقي ديده نميشود

يک مشاور املاک در اطراف ده ونک با بيان اين مطلب که اگر وامهاي 60 و 80 ميليون توماني مسکن پرداخت شود،بازار مسکن رونق خواهد گرفت،به خبرنگار ما گفت: عليرغم گفتههاي  مشاوران املاک مبني بر رونق معاملات  در ارديبهشتماه 94 هيچ رونقي ديده نميشود و مشاوران املاک با کسادي بازار دستوپنجه نرم ميکنند . وي در مورد آينده مسکن گفت: اوضاع بازار مسکن بعد از لغو تحريمها بهتر خواهد شد،اما بايد دولت نگاه جامعي به تعادل عرضه و تقاضا داشته باشد .