هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بانک مرکزی به دنبال راه انـدازی لیـزینگ مسکــن

در تازهترين خبرها بانک مرکزي ساماندهي و صدور مجوز فعاليت ليزينگها را در دستور کار قرار داده و مسئولان اين بانک اعلام کردند به دنبال راهاندازي ليزينگ مسکن هستند.

اين بار بانک مرکزي ساماندهي فعاليت ليزينگ ها با همکاري کانون شرکتهاي ليزينگ را در دستور کار قرار داده و اين ساماندهي مانند ساماندهي فعاليت مؤسسات اعتباري غيرمجاز در حال اجرا است. شرکتهاي ليزينگ براي همراهي با اين اقدام بانک مرکزي درخواستهاي متعدد خود را به بانک مرکزي براي دريافت مجوز فعاليت آغاز کردهاند و اين بانک هم بررسيهاي ارائه مجوز فعاليت را اجرايي کرده است. اما بههرحال فعاليت ليزينگ هاي مسکن بايد با تصويب شوراي پول و اعتبار باشد. هماکنون کارگروههاي مختلفي براي نحوه تأسيس و فعاليت شرکتهاي ليزينگ در بانک مرکزي تشکيلشده است، درعينحال 2 کارگروه تخصصي ليزينگ مسکن در وزارت راه و شهرسازي تشکيلشده و بهزودي نتايج فعاليتهاي تخصصي به بانک مرکزي براي تصميمگيري ارجاع خواهد شد.

 راهاندازي ليزينگ مسکن خواسته بانک مرکزي

مسئولان کانون شرکتهاي ليزينگ  هم بر اين اعتقاد هستند که شرکتهاي ليزينگ ميتوانند بخش عمدهاي از اقشار متوسط جامعه را صاحب خانه کنند، بدينصورت که با اجرايي شدن ليزينگ مسکن، 70-80 درصد قيمت ملک بهصورت تسهيلات در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد و با اين کار خريد مسکن با قيمت ارزان امکانپذير خواهد شد.

در حال حاضر 32 شرکت ليزينگ مجاز تحت نظارت بانک مرکزي فعاليت ميکنند، اما شرکتهاي غيرمجازي هم هستند که در اين بازار فعاليت ميکنند و جوابگوي نهادهاي نظارتي، بانک مرکزي و سازمان مالياتي نيستند و بانک مرکزي قصد دارد فعاليتهاي آنها را تحت نظارت خود درآورد. اين در حالي است که بين سالهاي 80 تا 84 حدود 320 يا 330 شرکت غيرمجاز در حال فعاليت در کشور بودند و منابع رسمي اين رقم را در حال حاضر حدود 300  شرکت اعلام کردهاند. از سوي ديگر منابع غيررسمي، تعداد شرکتهاي ليزينگ غيرمجاز را بين 400 تا 500 شرکت برآورد ميکنند و البته دوسوم اين شرکتها بر اساس اعلام منابع غيررسمي در بخش خودرو فعاليت دارند.

حجم نقدينگي در اختيار اين غيرمجازيها هم ميلياردها تومان برآورد ميشود و مسئولان ميگويند ثبت اين واسپاريها در اداره ثبت شرکتها نميتواند قانوني بودن فعاليت آنها را زير سؤال نبرد؛ حتي برخي از اين شرکتها در سازمان ثبت هم نامي ندارند.

بررسي اسامي شرکتهاي داراي مجوز فعاليت ليزينگ از سوي بانک مرکزي نشان ميدهد که ( الف) شرکتهايي که صرفاً در زمينه کالاهاي مصرفي بادوام، لوازمخانگي، تجهيزات رايانهاي و موارد مشابه فعاليت ميکنند تنها دو شرکت هستند. (ب) شرکتهايي که صرفاً به فعاليت در زمينه خودرو، سواري، وانت، مينيبوس، کاميونهاي سبک، ماشينآلات و تجهيزات راهسازي، ماشينآلات موردنياز کارخانهها و ... ميپردازند5 شرکت هستند. درعينحال، تمامي 32 شرکت مذکور علاوه بر اينکه ميتوانند در دو بخش مذکور فعاليت نمايند، (ج) در زمينه کالاهاي سرمايهاي گرانقيمت نظير هواپيما، اتوبوس، تريلي، کاميونهاي سنگين، ماشينآلات سنگين موردنياز کارخانهها و غيره نيز ميتوانند خدمات ارائه کنند.

به عبارتي، بانک مرکزي مجوزها را در سه بخش الف، ب و ج صادر کرده است و شرکتهاي موضوعبند(ج) ميتوانند به فعاليت در موضوع دو رديف شرکتهاي ديگر و شرکتهاي موضوع بند( ب) ميتوانند به فعاليت شرکتهاي موضوع بند( الف) هم بپردازند.

اين نوع فعاليتهاي شرکتهاي ليزينگ به استناد ماده (5) دستورالعمل اجرايي تأسيس، نحوه فعاليت و نظارت بر شرکتهاي ليزينگ، مصوبه جلسات مورخ 9 / 4 / 86 و 16 / 4 / 86 شوراي پول و اعتبار صورت گرفته و همچنين سطح مجاز فعاليت براي شرکتهاي واسپاري(ليزينگ) با توجه به سرمايه شرکتهاي مذکور تعيينشده است. مسئولان بارها اعلام کردهاند که مردم براي استفاده از خدمات شرکتهاي ليزينگ به سايت کانون شرکتهاي ليزينگ يا بانک مرکزي مراجعه کنند و اسامي شرکتهاي مجاز ليزينگي را از اين سايتها دريافت نمايند و بهراحتي به هر شرکتي که عنوان ليزينگ دارد، اعتماد نکنند.