مس ثابت ماند، نیکــل سقـــوط کرد

شمار نشریه : 208

قيمت مس در بازار لندن با ادامه کاهش تقاضا از سوي چين که نگرانيها نسبت به عرضه معدني کمتر از حد انتظار را خنثي کرد، تغيير چنداني نداشت و در سطح کمترين قيمت 4 هفته گذشته باقي ماند. تقاضاي چين براي مس از ابتداي سال 2015 تاکنون ضعيفتر از حد انتظار بوده اما يک شرکت تحقيقاتي دولتي پيشبيني کرده است تقاضا در نيمه دوم سال تحت تأثير تدابير محرک مالي دولت افزايش پيدا خواهد کرد. سقوط به پايين 5 هزار و 874 دلار و 50 سنت در هر تن، قيمت اين فلز را به کمترين ميزان در يک ماه گذشته خواهد رساند. بر اساس گزارش رويترز، بهاي معاملات مس براي تحويل در ژوئن در بازار معاملات آتي شانگهاي 0/4 درصد کاهش يافت و به 43 هزار و 200 يوان (6 هزار و 967 دلار) در هر تن رسيد

بررسي بازار فلزات در فروردينماه نشان ميدهد؛ قيمت فولاد که روندي رو به کاهش داشت با توقفي کوتاه به روند خود ادامه داد .ازآنجاکه  قيمت فولاد و فلزات در ايران تغيير بسيار محسوسي داشته است بنابراين به تحليل و بررسي بازار اين فلزات در  جهان و تأثير آن بر کشور ميپردازيم:

 از ابتداي 94 مس در کف قيمتها، ثبات چندهفتهاي را تجربه کرد و نيکل نيز که در دورهاي طولانيمدت افت قيمتها را به دليل کاهش مصرف چين داشت، در ماه گذشته  پياپي افت قيمت پيدا کرد. به گزارش بلومبرگ، قيمت نيکل از اوايل ماه ژانويه روند کاهشي داشته  و اين روند همچنان ادامه دارد.کارشناسان دليل اين کاهش قيمت را افزايش ذخاير نيکل در انبارهاي بازار فلزات لندن عنوان کردهاند..

در همين حال نگرانيها در مورد تقاضاي فلزات صنعتي نيز افزايش پيدا کرده است. بعد از انتشار گزارشهايي در هفته اول ارديبهشت مشخص شد نرخ رشد اقتصادي چين (بزرگترين کشور مصرفکننده فلزات صنعتي) در سهماهه اخير به کمترين ميزان خود از سال 2009 رسيده است. قيمت نيکل نيز به دليل افزايش ذخاير و کاهش تقاضا از روند افزايشي فاصله گرفته است. در همين حال حتي اعتصاب کارگران شرکت «بياچ بيليتون»، در دومين معدن بزرگ استخراج آهن - نيکل جهان واقع در کلمبيا نيز قيمت نيکل را افزايش نداد.

 قيمت نيکل طي آخرين معاملات در بازار فلزات لندن براي تحويل سهماهه با 2/3 درصد کاهش به سطح 12 هزار و 555 دلار در هر تن رسيد. قيمت نيکل براي چهارمين هفته پياپي افت داشته که طولانيترين دوره سقوط از 2 ژانويه بوده است.