تداوم کاهــش تولیـــد فولاد خام جهان

شمار نشریه : 208

در گزارش انجمن جهاني فولاد (WSA) درباره ميزان توليد فولاد خام 65 کشور عضو اين انجمن در ماه مارس 2015 مجموع توليد فولاد خام کشورهاي عضو اين انجمن که معادل 98 درصد از کل توليدات فولاد جهان در 2014 را به خود اختصاص داده، معادل 138 ميليون و 45 هزار تن اعلامشده که در مقايسه با مدت مشابه سال 2014 حاکي از کاهش 2/6 درصدي است. از سوي ديگر در 3 ماه نخست ميلادي امسال مجموع توليد فولاد خام جهان معادل 400 ميليون و 34 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 6/1 درصدي را تجربه کرده است. بازار جهاني فولاد بيش از يک سال است شرايط مطلوبي نداشته و کاهش قيمت تمامشده و ضعف فراگير تقاضا منجر به عقبگرد قيمتها در اين بازار شده است.

کاهش نسبي توليد فولاد جهان در اين ماه و در بسياري از کشورهاي عضو، همزمان با کاهش چشمگير قيمت سنگآهن - از سال 2008 ميلادي تاکنون بيسابقه بوده است - در کنار افت نسبي قيمت نفت دادههاي مهمي براي پيشبيني روند آينده قيمت فولاد در جهان به شمار ميروند. بر اساس آمار انجمن آهن و فولاد چين ميانگين توليد روزانه در روزهاي يکم تا دهم آوريل به 1/695 ميليون تن در روز رسيد که 5 درصد نسبت به ميزان 1/613 ميليون تن اواخر ماه مارس کاهش داشته است.

در گزارش موسسه «پلاتس» ميانگين توليد در اواخر ماه مارس به پايينترين حد از اواخر ماه ژانويه 2013 رسيد که اين کاهش به خاطر وضعيت بد بازار بوده است. همانطور که فولادسازان از سوددهي بهتر ناشي از کاهش قيمت سنگآهن خوشحال هستند، بازگشت توليد به وضعيت اوليه دور از انتظار نيست.