هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

واقعیت بازار فراتر از مذاکرات هسته ای

بازار بورس در چند سال اخير نهتنها نتوانسته است به جايگاه ايده آل خود برسد بلکه تحت تأثير شايعات و هيجانات ناشي از اتفاقات سياسي، اجتماعي و کاهش  نرخ سود بانکي  دچار سردرگمي شده و مردم را نگران و عصبي کرده است. اگرچه بعد از توافقات اوليه هستهاي بازار سرمايه روي خوشي به خريداران سهام داشت اما اين روزها وضعيت سهام در هالهاي از ابهام قرار دارد. اگر شما هم جزو کساني هستيد که در انتخاب بازار سرمايه(بورس ) براي نقدينگيهاي خود دچار ترديد شدهايد اين گزارش را بخوانيد:

اقتصاد ما شفاف نيست

حسن قاليباف اصل ، مديرعامل بورس تهران بازار سرمايه را آينه تمام نماي اقتصاد دانست و گفت: بازار سرمايه به همه عوامل در اقتصاد کلان عکسالعمل نشان ميدهد و با ورود اخبار مثبت ، بازار بورس مثبت و با اخبار منفي، منفي ميشود. وي افزود: از طرف ديگر ما در دوره گذار هستيم و خبرهاي سياسي بينالملل، خبرهاي مهمي هستند بهگونهاي که در محدوده زماني توافق لوزان و پسازآن بورس مثبت بود ولي پس از آن به علت مجموعهاي از خريدوفروشها، دوباره برگشتي را شاهد بوديم.

قاليباف اصل با بيان اينکه شدت عکسالعمل بازار سرمايه هماهنگ با اهميت اخبار سياسي مثبت يا منفي نيست، گفت: اين عکسالعمل ميتواند زيادتر يا کمتر باشد. البته اين نوسانات در همه بازارها مشاهده ميشود و حتي بازار ما با محدوديتي که دارد نوسانات آن در مقايسه با بازارهاي ديگر کمتر است.وي افزود: در اتفاقي که در روسيه درباره واحد پول آنها رخ داد، در يک روز بورس آنها 13 درصد افت کرد درحاليکه آن موقع با بررسيهاي انجامشده، بورس تهران در يک سال 11 درصد افت کرده بود.

مديرعامل بورس تهران با تأکيد بر اينکه بايد روي خبرها و اثرگذاري آنها تحليل داشت، افزود: فضاي اقتصادي ما شفاف نيست. وي بورس را نهاد اجرايي و سازمان بورس را نهاد نظارتي دانست و گفت: اينکه سرمايهگذار انتظار داشته باشد که بورس يا سازمان بورس نقش ضربهگير را داشته باشند، شامل وظايف آنها نميشود.

قاليباف اصل با مهم دانستن نرخ سود براي صنعت اظهار داشت: اگر نرخ سود براي صنعت مثبت باشد قطعاً در بازار سرمايه هم اثر مثبت نشان ميدهد ولي مهمتر از نرخ سود، بحث نظارت است. الآن نرخ سود 27 يا 28 درصد نيست اما  در بازار پول نرخ شکني اتفاق ميافتد، يعني نرخي که رسماً اعلامشده، انجام نميشود .

مديرعامل بورس تهران وضعيت بازار را براي سرمايهگذاري مثبت دانست و گفت: مردم ما بازار سرمايه را بهعنوان واقعيتي اقتصادي پذيرفتهاند و ما بايد به آنها خوشآمد بگوييم.

واکنش بيشازحد بازار سرمايه به اخبار

پورابراهيمي، نماينده مجلس و عضو شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ، واکنش بازار به اخبار خوب يا بد را بيشازحد لزوم و فراواکنشي دانست و در اين باره گفت: بهمحض اينکه خبر خوبي از بازار سرمايه يا از حوزه مذاکرات هستهاي ميرسد، بازار سرمايه بيشازحد واکنش نشان ميدهد و براي اخبار بد هم همينگونه است.  وي افزود: بازار سرمايه از اقتصاد ما نشئت ميگيرد لذا وقتي نرخ رشد ما منفي است و يا به سه درصد ميرسد ما نبايد در اين بازار انتظار بازده 40 يا 50 درصدي داشته باشيم اما متأسفانه بورس ما به دليل همان فراواکنشي عمل کردن،فراتر از آن چيزي که در حوزههاي سياسي بايد اثر بگيرد اثرات خود را نشان ميدهد.

پورابراهيمي تصريح کرد: به نظر ميرسد رويکردي که در بازار وجود دارد از واقعيتهاي حوزه بحث هستهاي بهمراتب فراتر است چراکه حدود 70 تا 80 درصد مسائل بازار سرمايه مرتبط با مسائل داخلي کشور است.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: به دليل نظارتهايي که بر شرکتها در بورس انجام ميشود، اطلاعاتي که ارائه ميشود قابلقبول است.

چشم انداز خوب است

يک فعال بازار بورس  هم بازار سرمايه را با همه کمي و کاستيها، شفافترين بازار کشور دانست و گفت: ما چشمانداز خوبي از مسائل سياسي داريم،به همين دليل قيمت سهام 40 تا 50 درصد کاهش پيدا کرده و الآن وقت خريد سهام است.

مهدي طحاني افزود: البته آنهايي که تازهوارد هستند و امکانات کار را ندارند از ظرفيت صندوقهاي سرمايهگذاري، از مشاوران سرمايهگذاري و شرکتهاي سبد گردان استفاده کنند چراکه نهادهاي مالي براي پوشش دادن ريسک سرمايهگذاران در فضاي هيجاني که وجود دارد، ايجادشدهاند ولي خوب به آنها پرداخته نشده و به جامعه معرفي نشدهاند.

اين فعال بازار بورس در ادامه گفت: بورس ما نيازي به ضربهگير ندارد بلکه معلول شرايط اقتصادي ماست، ما تقاضايي از دستگاه نظارت که شامل شرکت و سازمان بورس ميشود، درباره نظارت بر عملکرد شرکتها داريم. وي با اشاره به نظارت بر نظامهاي معاملاتي و گزارشهايي که ناشران بورسي ميدهند، افزود: ابهامات زيادي در صورتهاي مالياتي آنها وجود دارد يا شرکتها با شرايطي در بورس پذيرفتهشدهاند که الآن مشخص نيست اين شرايط باقي باشد و صورتهاي مالي شرکتهاي ما شفاف نيست.

طحاني گفت: الآن رويه به اين صورت است که گزارشها به سازمان بورس ميرود، آنجا 3 تا 4 روز و بلکه بيشتر باقي ميماند. ما بحثي که با بورس داشتيم اين بود که اين اطلاعات به شکل روزنامهاي منتشر شود يعني نظارت بر آنها پس از انتشار صورت بگيرد زيرا اين توقف اطلاعات بهويژه در شرايط رکود ميتواند شائبههايي ايجاد کند.