هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رضایی: تقابلی میان کمیسیون و وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد

شبکه اول سيما روز يکشنبه ششم ارديبهشتماه برنامهاي  تحت عنوان «تيتر امشب شبکه يک » پخش کرد که به موضوع مسکن اختصاص داشت، دکتر محمدرضا رضايي کوچي ، نايبرئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به عنوان کارشناس حضور داشتند. هرچند از تاريخ اين مناظره حدود دو هفته مي گذرد اما با توجه به اهميت موضوع و نيز با عنايت به اينکه دو مقام مذکور از دو نهاد تصميم گيرنده (يکي در حوزه قانونگذاري و ديگري در قوه مجريه)در حوزه مسکن هستند، بر آن شديم تا اهم مباحث اين گفتگو را براي آن دسته از مخاطباني که موفق به تماشاي آن برنامه نشده بودند، ،منتشر نماييم.

رضايي: در زمينه مسکن، در دولت ناهماهنگي وجود دارد

مظاهريان: دولت يازدهم توجه ويژهاي به بخش مسکن دارد

 محمدرضا رضايي با بيان اينکه در بخش مسکن در دولت ناهماهنگي وجود دارد، گفت: ساختوساز مسکن و مقاومسازي واحدهاي مسکوني در حد انتظار نيست و با وجود مصمم بودن وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسکن، عملکرد بانک مرکزي و ديگر بخشهاي اقتصادي در اين حوزه متفاوت است.

معاون وزير راه و شهرسازي نيز گفت: در دولت يازدهم توجه ويژهاي به بخش مسکن شده و طرح جامعي نيز در بخش مسکن براي افق 1405 ديدهشده تا همه نيازهاي قشرهاي مختلف در آن  شناسايي و پاسخ داده شود .

حامد مظاهريان ، تصويب 300 هزار وام براي نوسازي بافتهاي فرسوده و 200 هزار وام روستايي را دو اقدام مهم دولت در سال گذشته در زمينه مسکن بيان کرد و درباره کاهش ساختوساز در سالهاي 93 و 92  گفت: اين رکود ناشي از وضعيتي بود که بانکها درگير آن بودند و به علت معوقات، قدرت وامدهي بانکها کاهش پيداکرده بود.  

رضايي: تقابلي ميان کميسيون و وزارت راه و شهرسازي وجود ندارد

مظاهريان: اقدامات وزارتخانه در راستاي مصوبات مجلس است

نائب رئيس کميسيون عمران مجلس نيز گفت: کميسيون عمران يکي از کميسيون هاي تخصصي است که از وظايف آن رسيدگي به بخش مسکن است. بنابراين نبايد تصور کرد که تقابلي ميان کميسيون و وزارت راه و شهرسازي وجود دارد.

وي افزود: بر اساس برخي تأکيدها و در جلسات مختلف خواسته بوديم که به وضع مسکن پرداخته شود اما با گذشت 18 ماه از آغاز کار دولت يازدهم هنوز طرح مشخصي در زمينه مسکن ارائه نشده و اقدام عملي انجامنشده و بايد کار جدي در اين زمينه صورت گيرد.

معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در پاسخ گفت: ما منظمترين برنامه را براي مسکن در نظر گرفته و در افق 1405 تقويت عرضه و تقاضا را تدوين کردهايم. بهعنوانمثال سال گذشته، 300 هزار وام مسکن فرسوده و 200 هزار واحد مسکن روستايي را تصويب کرديم ؛ درمجموع دولت برنامه تأمين کمک مالي براي 500 هزار مسکن را تدوين و برنامهريزي کرده است.

 رضايي اظهار داشت: دولت متعهد به ساخت 300 هزار واحد شده،اما در عمل براي 8 هزار واحد مسکوني فرسوده سياستگذاري کرده است،درحاليکه 70 هزار واحد فرسوده در کشور داريم، اين وضع فاصله بسيار زيادي با واقعيت دارد و سالها زمان ميبرد.

 مظاهريان نيز تصريح کرد: 300 هزار فقره وام تصويب کردهايم که رشد و جهش قابلتوجهي را در آينده ايجاد خواهد کرد و با توجه به مصوبه مجلس اين اقدامات صورت گرفته است.

رضايي: بخش مسکن وضع مناسبي ندارد

مظاهريان: دولت نمي خواهد سازنده مسکنباشد

رضايي با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازي گفت: اين موضوع از کاهش عملکرد دولت در سال 93 در مقايسه با سال 92 حکايت دارد و با توجه به پروانههاي صادرشده ساختوساز اين کاهش بهخوبي مشهود است. وي افزود: بخش مسکن وضع مناسبي ندارد و هرچند آقاي آخوندي صحبتهاي خوبي مطرح ميکند،اما  بانک مرکزي ساز ديگري ميزند. به نظر ميرسد يکصدايي وجود ندارد و يک مجموعه واحد و هماهنگي در دولت براي ساماندهي بخش مسکن وجود ندارد.

 معاون وزير راه و شهرسازي گفت: وظيفه دولت نظارت و هماهنگي و ساماندهي بخشهاي مختلف در اين زمينه است و نميخواهد همانند يک شرکت مسکنساز وارد شود، چراکه دولت خانهساز خوبي نيست. در گذشته هم شاهد بوديم با وجود نقشي که دولت در زمينه تأمين مسکن داشته فقط سه درصد مشارکت داشته و مردم بيشتر خودشان خانههايشان را ميسازند.

 مظاهريان ادامه داد: سهم مسکن از بودجه خانوار 33 درصد است و اگر هر خانوار ايراني 12 سال تمام درآمد خود را جمعآوري کند و هيچ مبلغي را هزينه نکند، ميتواند صاحب خانه شود. درحاليکه در ميانگين جهاني، 3 تا 5 سال زمان در اين زمينه نياز است. اين نشان ميدهد که وضع مناسب نيست و تلاش ميکنيم در انتهاي برنامه تدوينشده، اين دوره انتظار را به 8 سال کاهش دهيم.

رضايي: مسکن اجتماعي در حد يک حرف است

مظاهريان: شناسايي خانوارها در مرحله راستي آزمايي است

معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال رضايي که چرا با وجود گذشت 18 ماه از آغاز کار دولت، دولت هنوز حتي طرح مسکن اجتماعي را که بارها از آن ياد کرده، ارائه نکرده و آن را بهپيش نميبرد، اظهار داشت:  دولت در اين زمينه برنامهريزي دقيقي انجام داده و محاسبات را برآورد کرده است. طرح جامع بهزودي بهصورت رسمي منتشر ميشود. البته بخشهايي از آن اجرايي شده و بخشهايي از آن بهصورت غيررسمي منتشرشده است. ضمن اينکه اگر 500 هزار مسکن روستايي و فرسوده در کشور ساخته شود، از مجموع يکميليون و پنجاههزار بالاتر ميرود و تعهد امسال محقق ميشود. البته نبايد فراموش کنيم که يک طرح بزرگ مسکن به نام «مسکن مهر» (از دولت قبلي) روي دست دولت يازدهم باقيمانده است. 

 مظاهريان گفت: قرار است سالي 125 هزار  و در مجموع در مدت شش سال 750 هزار مسکن اجتماعي ساخته شود که نيازمند زمين است. در اين راستا ، شناسايي حدود 20 هزار از خانوارهايي که دو فرزند معلول دارند، با همکاري کميته امداد و بهزيستي از سال گذشته آغاز شده و اکنون راستي آزمايي آن در حال اجراست.

وي ادامه داد:  در زمينه مسکن مهر، در هيچ دوره اي آمار فروش اقساطي آن چنين رونقي نداشته است. از مجموع 2 ميليون و 200 هزار واحد مسکن مهر درحال اجرا ، يکميليون و 500 هزار به مرحله نازککاري رسيده است.

مظاهريان: بخشهايي از گزارش کميسيون عمران واقعبينانه نيست

رضايي: گزارش کميسيون نافي تلاشهاي وزارتخانه نيست

اينکه کميسيون عمران نگران مسکن است موضوع خوبي است اما گلايه ما اين است که بخشهايي از گزارش کميسيون عمران واقعبينانه نبوده و نااميدکننده است.

 نايب رئيس کميسيون عمران مجلس نيز بيان  کرد: همه بحث کميسيون اين است که سياست دولت در بخش مسکن مشخص نيست. درحاليکه بايد براي سال 94 مشخص شود در بخش اجارهبها افزايش قيمت داشتهايم يا اينکه دولت توانسته است قيمت مسکن را ثابت نگه دارد، اما نگراني مردم پابرجاست و با سياست ترغيب ازدواج  همخواني ندارد و نوعي سردرگمي ديده ميشود . بنابراين ميخواهيم دولت بهصورت شفاف بيان کند که چهکاري ميخواهد انجام دهد. رضايي تصريح کرد: بههرحال گزارش کميسيون نافي تلاشهاي وزارتخانه نيست.

رضايي: تعهدات دولت در بافت فرسوده اجرايي نشده است

مظاهريان:  مشکل کمبود بودجه است

 رضايي از معاون وزير راه و شهرسازي سؤال کرد: چرا باوجوداينکه تعهد ساخت 300 هزار را در بافت فرسوده داشتهايد، فقط هشت هزار واحد را اجرا کردهايد؟

 مظاهريان گفت:  مشکل کمبود بودجه است که در سال 93 براي سال 94 در مجلس تصويبشده و آغاز اجراي آن از سال 94 است.

 معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سؤال مجري برنامه که چه تضميني وجود دارد باز هم در آينده اين مشکل بودجه مطرح نشود،گفت: موضوع بودجه به درآمدهاي دولت بستگي دارد و اگر اين درآمدها از فروش نفت مثلاً به قيمت بشکهاي 200 دلار تأمين شود، مشکلي در تأمين بودجه وجود ندارد و اگر درآمد کمتري تأمين شود، بودجه کاهش مييابد.

رضايي: يکميليون متقاضي مسکن مهر در انتظار هستند

مظاهريان: بخش زيادي از مسکن مهر را امسال تحويل مي دهيم

 رضايي اظهار داشت: در بخش مسکن مهر قرار بوده که 2 و نيم ميليون مسکن مهر ساخته شود اما يک و نيم ميليون واحد تحويل دادهشده و يکميليون خانوار  هنوز واحدهاي خود را دريافت نکردهاند،ضمن اينکه بيشتر پروژهها مشکلات زيربنايي دارد.

 مظاهريان در اين مورد گفت: اولويت دولت يازدهم اين است که مسکن مهر را به سرانجام برسانيم  و قصد داريم بخش مهمي از مسکن مهر را امسال تحويل دهيم، اما اين طرح در سالهاي آينده مشکلات فراواني خواهد داشت که لازم است بودجهاي ويژه براي آن در نظر گرفته شود.