قیـمت بالا؛ عامـل رکود مسکـن

شمار نشریه : 208

گروه بازار ساختمان : تکميل نشدن طرحهاي مسکني دولت تا ماههاي پاياني سال و به دنبال آن رکودي که آخوندي رسماً اعلام کرد؛ تداوم آن با هدف کنار گذاشتن حبابهاي قيمتي بوده است، قيمت خانه در کلان شهرها را تا حد زيادي ثابت نگه داشت. اين مسئله در حالي اتفاق افتاد که به دليل نهايي نشدن طرحهاي حمايتي و تسهيلاتي مسکن همچنان دست اقشار قابلتوجهي از جامعه از خريد خانه کوتاه ماند.

 درحاليکه به نظر ميرسد طرحهايي مانند اعطاي وام نوسازي بافتهاي فرسوده يا مسکن اجتماعي در سال جاري تعيين تکليف خواهند شد وزارت راه و شهرسازي با ارائه راهکارهاي غيرعملياتي باعث شده دستيابي به مسکن که جزو قوانين کشور است، در هالهاي از ابهام باقي بماند . بهمنظور اطلاع از اوضاع اين روزهاي بازار مسکن گزارشي تهيهکردهايم که در پي ميآيد:

وام50 ميليوني مسکن تاثيري ندارد

احمدرضا نيکپي؛ کارشناس و مشاور املاک در اين مورد به پيام ساختمان گفت:متأسفانه تفاوت فاحش قيمتها در بازار و کاهش قدرت خريد اقشار کم درآمد و البته طبقه متوسط را به شکلي ملموس ميتوان در جامعه مشاهده کرد.وي افزود: مسئولين بايد به اين سؤال پاسخ دهند که چرا در محلهاي مانند جواديه که فاقد اصول و ضوابط شهرنشيني است هر متر ملک بيش از 2 ميليون تومان معامله ميشود.

اين کارشناس با اشاره به اينکه آمارها نشان ميدهد؛ 40 درصد توليد مسکن در تهران صورت ميگيرد درحاليکه تنها 17 درصد( به علت عدم توانايي خريد) تقاضاي بازار مسکن در اين کلانشهر خلاصهشده است،خاطرنشان کرد: بهموازات کاهش ميزان عرضه، قدرت خريد خانوارها نيز کاهشيافته و اثر وامهاي 50 ميليوني مسکن نيز در بازار چندان قابلتوجه نبوده است.

قيمتهاي بالا مقصر اصلي رکود

احمد رهاورد ، مشاور املاک با بيان اين  مطلب که قيمتها اندکي کاهش داشته است اما اين مقدار کافي نيست به پيام ساختمان گفت: سازندهاي که سال قبل ملک نوساز در پيروزي  نبرد شمالي را متري 4ميليون و 200هزار تومان براي فروش گذاشته بود در حال حاضر  قيمت آن را به  3 ميليون و 900 هزار تومان کاهش داده است . البته هنوز براي اين ملک  به علت گراني بيشازحد مشتري پيدا نشده است .وي با بيان اينکه مقصر اصلي رکود دوساله بازار مسکن قيمتهاي بالاست، افزود: اميدوارم سازندهها و موجران به سود اندک بسنده کنند تا علاوه بر بازگشت سرمايههايشان، به جوانان و  افراد بيسرپناه نيز براي تأمين مسکن مورد نيازشان کمک کرده باشند.

مسکن آرزوي دستنيافتني شد

يک مشاور املاک در تهران با بيان اين مطلب که افرايش قيمت مسکن و کاهش قدرت خريد مردم ‏آنها را به خريد خانههاي کوچکتر و با قيمت پايينتر سوق داده است، به پيام ساختمان گفت: از ابتداي سال 94 هر روز چند مشتري براي خريد خانههاي زير 50متر مراجعه ميکنند.

چگيني اظهار داشت: به نظر بنده  اتفاقي که در بازار خودرو ظرف دو سال گذشته روي داد در بازار مسکن نيز روي خواهد داد، چراکه در اثر رشد افسارگسيخته قيمت خودرو در دو سال گذشته، قيمت خودروهاي مورد استقبال قشر ضعيف بهقدري افزايش پيدا کرد که اين طيف جمعيتي ترجيح دادند براي خريد خودرو صبر کنند. اما خريد مسکن بهعنوان يکي از نيازهاي اوليه زندگي براي طبقه با درآمد کمتر جامعه، به آرزويي دستنيافتني تبديلشده است .هرچند  اين اتفاق در بخش خودرو موردتوجه کسي قرار نگرفت اما بيشک تکرار اين ماجرا در حوزه مسکن ميتواند بار ديگر شکاف جمعيتي جامعه را بيشتر و رکود بلندمدت حوزه مسکن را تشديد کند.

سخن آخر

بيشتر مسئولان و مديران عاليرتبه بخش مسکن بر ضرورت افزايش توليد مسکن تأکيد دارند و همزمان لزوم کمک به افزايش قدرت خريد مردم توسط دولت و بانک مرکزي پيگيري ميشود.اما در شرايط کنوني و افزايش مبلغ رهن و اجاره همزمان با کاهش خريدوفروش مسکن، بايد ديد با گرايش اقشار پر درآمد به خريد واحدهاي متراژ کوچک و کاهش توانايي اقشار کمدرآمد جامعه براي خريد مسکن، بازار رهن و اجاره چه بر سر کساني خواهد آورد که نه توان خريد خانه موردنياز خود را دارند و نه ميتوانند افزايش رهن و اجاره را تحمل کنند.