هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قیمت مسکن در جنوب تهران

گروه بازار ساختمان : مشکلات اجارهنشيني و هزينههاي سرسامآور رهن و اجاره در کلانشهر تهران باعث ميشود بسياري از مستأجران که اندک سرمايهاي دارند براي خريد ملک، مناطق بهاصطلاح پايينشهر را انتخاب کنند چراکه قيمت ملک در اين مناطق نسبت به مناطق مرکزي يا شمال تهران بسيار ارزانتر است . البته اگرچه اين مناطق از مناطق پرجمعيت و پرتراکم تهران محسوب ميشود اما قيمتهاي آن تقريباً مناسب است و شايد بتوان با پسانداز و قرض، سرپناهي تأمين کرد و از درد و رنج اجارهنشيني رهايي يافت. در گزارش ميداني زير نگاهي داريم به اوضاع بازار مسکن  در مناطق جنوبي تهران:

ارزانترين خانههاي تهران

«تهران تنها خانههايي ميلياردي و گرانقيمت ندارد، بلکه خانههايي نيز پيدا ميشود که قيمت هر مترشان کمتر از دو ميليون تومان است». اين گفته محمد حسني،  کارشناس و مشاور املاک در اطراف متروي مولوي است. وي در مورد وضعيت خريدوفروش املاک در اين منطقه به پيام ساختمان گفت: متأسفانه با افزايش قيمتهاي غيرمتعارف در مناطق شمال و مرکز تهران، بسياري از مردم براي خريد ملک و يا حتي اجارهنشيني به حاشيهها و مناطق پايين تهران هجوم آورده و بهنوعي تعادل شهر تهران را بر هم زدند.

حسني با بيان اين  مطلب که بيش از دو سوم جمعيت تهران در اين مناطق زندگي ميکنند در مورد آمار خانوارهاي اين مناطق به پيام ساختمان گفت: منطقه 11 با 98هزار و 556 خانوار ،منطقه 12 با 76 هزار و 675 خانوار ،منطقه 14 با 156 هزار و 649 خانوار بيشترين خانوارهاي تهران را تشکيل ميدهند که اين مناطق نهتنها مناسب زندگي براي اين تعداد خانوار نيست بلکه مشکلات زيادي  نيز ايجاد کرده است .

وي ادامه داد: بدون ترديد اين خانوارها نيازمند خانههاي ارزان و مستحکم  هستند اما بيش از نيمي از ساکنان اين مناطق در ساختمانهاي فرسوده و فاقد استحکام زندگي ميکنند.

اين مشاور املاک در مورد رنج قيمت اين مناطق اظهار داشت : خانهاي 51متري، با طول عمر سه سال، در محله مولوي با قيمت هر مترمربع يکميليون و 100 هزار تومان به فروش ميرسد که يکي از ارزانترين خانههاي موجود در شهر تهران به شمار ميرود.

ارزانترين مناطق تهران

يک مشاور املاک در منطقه شوش با بيان اين مطلب که افزايش قيمت مناطق شمال تهران به مناطق ديگر نيز نفوذ کرده است، به پيام ساختمان گفت: يکي دو سال پيش قيمت ملک در شوش و اطراف آن متري از 700هزار تومان کمتر بود اما اکنون اين قيمتها همراه با مناطق ديگر تهران رشد کرده است.

غفاري گفت: اگر سالهاي گذشته دهکهاي 3 و 4 ميتوانستند  در اين مناطق خانهاي براي خود خريداري کنند اما با اين افزايش قيمتها ، خانهدار شدن بسيار دشوارتر از قبل شده است.وي در  مورد رنج قيمت خانه در منطقه شوش گفت: قيمت هر متر واحد مسکوني در شوش از يکميليون و 200هزار تومان تا يکميليون و 600هزار تومان بسته به نوع  چند سال ساخت و نوساز آن متغير است .

وي خاطرنشان کرد: بههرحال مناطق 11تا 14 شهر تهران بهعنوان ارزانترين مناطق از نظر قيمت مسکن محسوب ميشوند. البته قيمت مغازهها و مراکز تجاري اين مناطق بسيار سرسامآور است .

در جدول زير مشخصات تعدادي از واحدهاي ارزان قيمت در محلههاي مختلف تهران آمده است: