هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

۲۰۰ هــزار واحد مسکن مهر افتتاح می‌شود

بعد از حواشي اخباري مبني بر افزايش قيمت مسکن مهر و اما و اگرهاي پروژههاي مسکن مهر، نهايتاً در سال جاري تعداد زيادي مسکن مهر افتتاح خواهد شد و بنا به گفته قائممقام وزير راه و شهرسازي و مجري ويژه مسکن مهر، پرونده اين شهرها تا پايان سالجاري بسته خواهد شد.

به گفته احمد اصغري مهرآبادي90 درصد ساختوساز مسکن مهر در استانهاي کشور در سال 94 به اتمام خواهد رسيد و 10 درصد مابقي تا سال 95 تحويل خواهد شد، اما در کنار اين موضوعات پيمانکاران پروژههاي مسکن مهر از عدم پرداخت مطالباتشان از سوي شرکتهاي عمراني انتقادات زيادي  دارند. پيمانکاراني که مدتهاست به دنبال دريافت مطالباتشان هستند و تنها وعده پرداخت بدهيها به آنها دادهشده است. بسياري حتي براي دريافت طلبشان به محاکم قضايي هم مراجعه کردهاند. حالا قائممقام وزير راه و شهرسازي در امور مسكن مهر وعده داده که مطالبات پيمانكاران ساخت خدمات زيربنايي مسكن مهر با فروش اراضي تجاري پرداخت خواهد شد.

مهرآبادي در نشستي با خبرنگاران در خصوص مطالبات پيمانكاران ساخت خدمات زير بنايي مسكن مهر گفت: به دستور وزير راه و شهرسازي با فروش اراضي تجاري مطالبات پيمانكاران اين بخش پرداخت خواهد شد و تاكنون حدود 700 ميليارد تومان از اين معوقات پرداخت شده و 300 ميليارد تومان باقيمانده پيمانكاران نيز با انجام ادامه پروژهها و ارائه صورتوضعيتها پرداخت ميشود.

وي همچنين با اشاره به افزايش هزينههاي ساخت مسکن مهر هم گفت: به دستور وزير راه و شهرسازي متقاضيان فقط بايد بابت ساخت مسکن پول پرداخت کنند و بابت خدمات زيربنايي نبايد هيچ هزينه اضافي به مردم تحميل شود، به همين دليل با دستور دکتر آخوندي از محل فروش اراضي تجاري براي تأمين آب، برق، گاز و ساير زيرساختهاي مسکن مهر استفاده ميشود.

مهرآبادي در اين زمينه هشداري هم به پيمانکاران داد و با اشاره به مصوبهاي براي تسريع در خدمات زيربنايي و تأمين منابع از محل فروش املاک و اراضي گفت: پيمانکاراني که بهطور عمدي در پروژهها تعلل داشته باشند، جريمه خواهند شد و وارد ليست سياه مي شوند. بر اساس اين مصوبه براي سرعت بخشيدن به ساختوساز به پيمانکاران و شرکتهاي طرف قرارداد که کمکاري ميکنند و کار را به تأخير مياندازند هشدار دادهايم تا پايان ارديبهشتماه مهلت دارند با مراجعه به بانک، منابع تکميل واحدها را دريافت کنند و چنانچه پيمانکاري اين کار را انجام نداد قرارداد او فسخ و به پيمانکار ديگر واگذار ميشود.

تکميل 90 درصد واحدها تا پايان سال 94

قائممقام وزير راهوشهرسازي با بيان اينکه 90 درصد پروژههاي مسکن مهر تا پايان سال آينده ساخته ميشود، در خصوص وضعيت تحويل واحدهاي مسکن مهر گفت: ساخت دو ميليون و 300 هزار واحد مسکن مهر در سالهاي گذشته شروعشده بود که از اين تعداد ، کار ساخت يکميليون و 680 هزار واحد به اتمام رسيده و تلاش ما اين است که بالغبر 90 درصد پروژهها را تا پايان سال 94 به اتمام برسانيم. در اين مدت 1ميليون و 252 هزار واحد افتتاحشده و از هفته آينده تا پايان سال 200 هزار واحد در همه استانها افتتاح ميشود.

جلسه براي رفع توقفهاي مسکن مهر

مهرآبادي همچنين در بخش ديگري از صحبتهايش به تشريح وضعيت مسکن مهر در ابتداي کار دولت يازدهم پرداخت و گفت: در اين زمان ساخت 340 هزار واحد متوقف شد و 85 هزار واحد نيز فاقد متقاضي بودند که براي رفع اين مشکلات پنج دوره جلسه با استانها برگزار شد و بر اين اساس 220 هزار واحد فعال شدند و120 هزار واحد نيز باقيمانده که از طريق تهيه يک شيوهنامه توسط سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت عمران شهرهاي جديد تعيين تکليف ميشوند.

افزايش تسهيلات براي تسريع در پروژهها

اصغري مهرآبادي در مورد اقدامات انجامشده براي  تسريع در پروژههاي مسکن مهر اظهار داشت: افزايش سقف تسهيلات از 48 هزار ميليارد تومان به 50 هزار ميليارد تومان طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار و افزايش تسهيلات 20 و 5/22 ميليون توماني به 25 ميليون تومان و درنهايت افزايش تسهيلات 25 ميليون توماني به 30 ميليون تومان طي روزهاي اخير که پيگيريهاي آن از سال 91 انجامشده بود، ازجمله اين اقدامات بود.

مهرآبادي در بخش ديگري از صحبتهايش به افزايش آورده متقاضيان در مسکن مهر اشاره کرد و گفت: به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني، پروژههاي مسکن مهر شامل افزايش قيمت شدند و ما دستورالعمل شماره سه را صادر کرديم، اما پسازآن هيچ افزايش قيمتي را در مسکن مهر نداشتيم. البته در پروژه کيسون پرند و پرديس به دليل اينکه در قرارداد تورم ساليانه ذکرشده بود، افزايش قيمت داشتيم، ضمن آنکه در برخي پروژهها ايجاد شبکههاي خدمات زيربنايي هم ذکرشده بود که پرداخت هزينه اين خدمات به عهده مردم است.

برنامه وزارت راه براي برخورد با دلالان

قائممقام وزير راه و شهرسازي در مسکن مهر درباره برخورد با دلالان مسکن مهر  هم گفت: براي جلوگيري از اين اتفاق، دستورالعملي را درباره نقلوانتقال اعياني واحدهاي مسکن مهر تهيه کرديم که همگان بايد به آن عمل کنند. همچنين براي رفع چنين مشکلاتي با استانهاي مختلف مذاکراتي داشتهايم تا در بحث نقلوانتقال مسکنهاي مهر، انتقالدهنده و انتقال گيرنده شخصاً به بانک مراجعه کنند و در صورت نداشتن بدهي معوقه بابت اجاره زمين به بانک و شرکت عمران و ادارات راه و شهرسازي استان مربوطه اقدامات لازم انجام شود. البته دريافت دفترچه اقساط نيز ضروري است. اصغري مهرآبادي با تأکيد بر اينکه بايد با دلالاني که موجب بههمريختگي بازار ميشوند، برخورد کرد، افزود: هرچند اين دلالان خيلي زياد نيستند اما اتحاديهها و مسئولان مربوط بايد با اين دلالان برخورد کنند.

تکميل 40درصد واحدهاي مسکن مهر در دولت يازدهم

قائممقام وزير راه و شهرسازي در مسکن مهر با تأکيد بر اينکه وزير راه و شهرسازي تکميل و واگذاري مسکن مهر باقيمانده را اولويت کاري اين وزارتخانه قرار داده است گفت: 40 درصد از واحدهاي مسکن مهر که بهطور کامل تکميلشده در دو سال دولت يازدهم به متقاضيان تحويلشده است.

به گفته مهرآبادي 480 هزار مسکن مهر در دولت يازدهم افتتاحشده و  3 هزار و 814 ميليارد تومان وصول اقساط بانکي نيز در همين زمان بوده است و مجموع افتتاحهاي سال 93 بيشتر از 300 هزار واحد است. اين در حالي است که در اواخر سال 91 به خاطر افزايش ناگهاني قيمتها و تأثير آن بر افزايش هزينه مسکن مهر در زمان شروع به کار دولت يازدهم 340 هزار واحد کاملاً متوقف بود، اما اکنون از 340 هزار مسکن مهر متوقفشده، ساخت 230 هزار واحد فعال گرديده و 100هزار واحد نيز تا پايان سال تعيين تکليف ميشود.

افتتاح صد هزار واحد تا پايان خرداد

افتتاح 11 هزار و 300 واحد در سفر آتي رئيسجمهوري به استان فارس از خبرهاي ديگري بود که مهرآبادي در خصوص تکميل و واگذاري مسکن مهر در دولت يازدهم اعلام کرد. وي با بيان اينکه در دولت تدبير و اميد دفترچه فروش اقساطي 600 هزار واحد صادر شد، گفت: از کل واحدهاي افتتاحشده فروش اقساطي 42 درصد انجامگرفته است.

قائممقام وزير راه در طرح مسکن مهر با بيان اينکه 5 هزار و 500 ميليارد تومان وصول اقساط انجامگرفته است، گفت: 69 درصد از وصول اقساط در دولت يازدهم بوده که  رقم آن 3 هزار و 814 ميليارد تومان است.