هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

قوانین در چارچوب سیاست های اصل 44 باشد

مدير کل دفتر تعاوني هاي خدماتي وزارت تعاون تاکيد کرد: به منظور توسعه بخش تعاون، بايد قوانين برنامه ششم در چارچوب سياست هاي اصل 44 باشد.

به گزراش پيام ساختمان، عليرضا ناطقي در خصوص ويژگي ها و امتيازات مسکن اجتماعي گفت: مسکن اجتماعي براي افرادي است که توانايي و شرايط تامين مسکن ندارند.

وي افزود: از اين منظر اين طرح، طرح ارزشمندي است که وزارت تعاون آن را با همکاري و تعامل سازنده با وزارت راه و شهرسازي و دستگاه هاي ذي ربط، انجام مي دهد و در آينده شاهد اجرايي شدن آن خواهيم بود. ناطقي ادامه داد: دهک هاي پايين جامعه که نياز به حمايت دارند، در بخش مسکن حمايت مي شوند.

اين مقام مسئول در پاسخ به اين سوال که به نظر شما در برنامه ششم، حداقل چه انتظاراتي براي بخش تعاون بايد، در نظر بگيريم، گفت: سال 94 بايد برنامه ششم تنظيم شود و از اين جهت سال مهمي است، ماده 124 برنامه پنجم چارچوب هاي مربوط به بخش تعاون را مشخص کرده است و انتظار داريم بخش تعاون در برنامه ششم پررنگ تر ديده شود.

وي با بيان اينکه توسعه تعاون در سياست هاي اصل 44 امده است، تاکيد کرد: بايد قوانين برنامه ششم در چارچوب سياست هاي اصل 44 باشد.

ناطقي در توضيح شرايط آن تصريح کرد: بايد بر تحقق سهم 25 درصدي و ورود به عرصه هاي جديد اقتصاد از جمله بانک و بيمه در اين برنامه تکيه بيشتري شود.