هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گواهی صلاحیت برای متراژهای بالا

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران با بيان اينکه قانون نظاممهندسي بايد زير و رو شود، گفت: نظارت مهندسان تأثيري بر گراني مسکن ندارد.

سعيد غفراني در خصوص اصلاحيه قانون نظاممهندسي که در مجلس رأي لازم را به دست نياورد، گفت: قبول داريم که اصلاحيه قانون نظاممهندسي کامل نبود و فقط مواردي از قانون اصلاحشده بود اما معتقديم که از قانون فعلي نظاممهندسي بهتر بود.وي با بيان اينکه متأسفانه نمايندگان همراهي نکردند و از دستور خارج شد، بيان کرد: اصلاحيه قانون بخشي از نارساييها را در قانون فعلي نظاممهندسي برطرف ميکرد اما اگر ميخواهيم که قانوني جامع و کاملي داشته باشيم، بايد کل قانون زير و رو شود.

رئيس سازمان نظاممهندسي ساختمان استان تهران با تأکيد بر اينکه تغيير قانون زمان زيادي نياز دارد، افزود:بايد مدتها وقت صرف شود تا کل قانون نظاممهندسي اصلاح شود.غفراني در خصوص گلايه انبوهسازان از شيوه اصلاح قانون نظاممهندسي و نبود آنها در جلسات، اظهار داشت: به نظر ميآيد دعوتهايي از آنها شد اما ازآنجاييکه اين تشکلها مستقل کار ميکنند و ما با همکاري ندارند، طبيعي است فاصله ميان انبوهسازان و نظاممهندسي به وجود ميآيد.

وي تصريح کرد: دليل اينکه هنوز اين طرح در ساختمانهاي کمتر از يک هزار متر اجرايي نشده اين است که برخي ميگويند ساختمان گران ميشود اما ما اين موضوع را قبول نداريم.غفراني با بيان اينکه سهم مهندسان از اين طرح حداکثر 10 درصد از ساخت است، گفت: حتي با کمتر از اين هم مهندسان کار نظارت را انجام ميدهند، البته  اين رقمي نيست که در گراني ساختمان اثر بگذارد.