هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   208   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برگزاری اولین همایش ملی با عنوان نقش بانوان مهندس ایرانی در صنعت ‏ساختمان

مشاور امور بانوان سازمان نظاممهندسي ساختمان از برگزاري همايش ملي با عنوان« نقش بانوان مهندس ايراني در صنعت ساختمان » در راستاي تحقق اهداف توانمندسازي بانوان مهندس فعال در صنعت ساختمان کشور و کمک جهت افزايش اشرافيت جامعه مخاطب کارفرمايي به امکان ارائه خدمات فني و مهندسي همسان با تکيهبر قابليتها و تواناييهاي اين قشر از جامعه مهندسي،  با همکاري وزارت راه و شهرسازي،  شوراي مرکزي نظاممهندسي ساختمان و سازمان نظاممهندسي استانها در مردادماه امسال خبر داد.

کاظمي در خصوص برگزاري اين همايش گفت: اين همايش يکروزه بوده و  طبق برنامهريزي انجاميافته ، همايش ملي بهصورت سالانه برگزار خواهد شد. همچنين مقدمات برگزاري همايش بينالمللي با محوريت نقش بانوان مهندس بهمنظور تبادل اطلاعات، دانش فني و تجربيات حرفهاي بانوان مهندس ساير کشورها فراهمشده است .

وي در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به آمار و ترکيب جنسيتي دانشکدههاي فني مهندسي در آينده بانوان مهندس جمعيت قابلتوجهي از نيروي مهندسي را به خود اختصاص خواهند داد و اين امر لزوم معرفي توان فني و مديريتي اين قشر را دوچندان مينمايد و اميد است با تدبيري که اتخاذ ميشود ضمن شناخت ذينفعان بهرهمند از خدمات مهندسي و تحقق فرصتها و زمينههاي کاري مناسب و همسان بتوانيم از تمام توان نيروي انساني متخصص مهندسي ساختمان در مسير توسعه کشور بهرهمند گرديم.