صدور خدمات فني و مهندسي به الجزاير

شمار نشریه : 208

وزير راه و شهرسازي كشورمان در ديدار با رئيس اتاق بازرگاني الجزاير از آمادگي اين وزارتخانه براي صدور خدمات فني و مهندسي به اين كشور خبر داد و خواستار تسهيل صدور رواديد براي تجار و گردشگران شد.

به گزارش پيام ساختمان، عباس آخوندي كه با اشاره به بخش دولتي و خصوصي ايران از همكاري با الجزاير خاطرات خوبي دارند و در سطح بينالمللي همكاري هاي مطلوبي بين دو طرف بوده است، بيان داشت: بايد برنامه ريزي لازم براي افزايش سطح مبادلات دو كشور انجام داد و از پيشنهادات الجزاير براي گسترش مبادلات استقبال ميكنيم.

رئيس كميسيون مشترك ايران و الجزاير ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي آمادگي صدور خدمات فني و مهندسي است و بر اساس دعوت از وزير مسكن الجزاير براي حضور در ايران، منتظر اعلام زمان اين ديدار هستيم.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: پيشنهاد تشكيل صندوق مشترك سرمايهگذاري داده شده است كه اميدواريم موضوع سريعتر پيگيري و مكاتبههاي لازم در اين خصوص براي رفع ابهامها انجام شود.

آخوندي ابراز داشت: براي صدور رواديد براي تجار و گردشگران نياز به سهولت بيشتري است و هر دو طرف علاقهمند به حضور در كشور ديگر هستند و بايد دولتها اين امكان ر ا براي حضور بيشتر بازرگانان و گردشگران فراهم كنند.

بنابر اين گزارش در اين ديدار محمد العيد بن عمر با ابراز خرسندي از تمايل دو كشور براي گسترش روابط و مبادلات اقتصادي، گفت: ايران شركتهاي ايراني را براي حضور در الجزاير معرفي كند و بازرگانان ايراني با حضور در الجزاير از نزديك با ظرفيتها و جنبههاي همكاري دو طرف آشنا شوند.

رئيس اتاق بازرگاني الجزاير بيان داشت: با توجه به تجربه شركتهاي ايراني در بخش پتروشيمي، صنايع غذايي، زيرساختها و داروسازي، الجزاير تمايل به همكاري وافزايش مبادلات را دارد.