مبارزه مجلس با احتکار مسکن

شمار نشریه : 207

حامد قادرمرزي در گفت وگو با خبرنگار پيام ساختمان با تاکيد بر ضرورت تشديد نظارت بر بازار مسکن، گفت: اخذ ماليات از خانههاي خالي يکي از راهکارهايي است که علاوه بر ايجاد ثبات در بازار مسکن در نتيجه برچيده شدن بساط احتکار در اين حوزه به خانه دار شدن بسياري از متقاضيان منجر ميشود.

نماينده قروه با بيان اينکه مجلس آمادگي تدوين قانون ضرورت دريافت ماليات از خانههاي خالي را دارد، افزود: اگر مالکان بدانند پرداخت ماليات و اخذ جريمه از مسکن خالي آنها صورت ميگيرد؛ به طور حتم احتکار و در نتيجه افزايش قيمت مسکن را شاهد نخواهيم بود.

مجلس آماده تدوين قانون ضرورت دريافت ماليات از خانههاي خالي

اين نماينده مردم در مجلس نهم، با تاکيد بر اينکه بايد با هر اقدامي که به برهم زدن آرامش بازار و سودجويي برخي افراد منجر ميشود برخوردهاي قانوني صورت بگيرد، تصريح کرد: در حال حاضر ثباتي در بازار مسکن وجود نداشته و رکورد در آن به مشکلات بسياري منجر ميشود؛ حال اگر دست سودجويان و برخي افراد در احتکار مسکن قطع نشود به طورحتم بايد شاهد وضعيت اسفباري در اين آشفته بازار باشيم.

وي با بيان اينکه آمار احتکار مسکن و وجود خانههاي خالي در کلانشهرهاي کشور به ويژه تهران رقم قابل توجهي است، افزود: مهمترين کاري که بايد قبل از برخورد با احتکار مسکن صورت بگيرد شناسايي دقيق خانههاي بدون سکنهاست.

احتکار برهم زننده توازن بين توليد و عرضه مسکن

قادرمرزي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر احتکار خانه به برهم خوردن توازن توليد و عرضه مسکن در جامعه ما منجر شدهاست، گفت: کاهش رکورد در بازار مسکن نيازمند شناسايي خانههاي خالي و هدايت آنها براي رفع نيازهاي جامعهاست.

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه مجلس آمادگي کمک به دولت در بحث تصويب قانون ضرورت دريافت ماليات و جريمه از مسکنهاي خالي را دارد، افزود: اين موضوع تاکنون بارها در کميسيون عمران مجلس چه در دولت قبل و چه در دولت فعلي مطرح شده اما تاکنون هيچ اقدام عاجلي را در اين زمينه از سوي دولت شاهد نبوده ايم.