هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استقبــال ویتنـام از سرمایه‌گذاران خارجی

ويتنام با تلطيف قوانين حاکم بر مالکيت ملک براي خارجيها، سرمايهگذاري خارجي را افزايش ميدهد. اين قوانين که از ابتداي ماه جولاي اجرايي ميشوند به خارجيهايي که ويزاي اقامت معتبر دارند و همچنين به شرکتها و سازمانهاي بينالمللي اجازه ميدهد در ويتنام املاک مسکوني خريداري کنند. تاکنون فقط خارجيهايي که با يک ويتنامي ازدواجکرده بودند ميتوانستند در اين کشور ملک بخرند. مجوز ويژه هم فقط به خارجيهايي اعطا ميشد که سهم قابلتوجهي در توسعه ملي داشتند.  بازار ملک ويتنام در رونق و شکوفايي به سر ميبرد و اين امر به نتايج مطلوبي مثل کاهش نرخ بهره وامها، رشد شهرنشيني و تمرکز دولت بر توسعه زيربنايي منجر شده است. بهعلاوه اقتصاد ويتنام در سال     2014 حدود 8/5 درصد رشد داشته است. بر اساس گزارش وزارت ساختوساز ويتنام در سهماهه اول سال 2015 هم بيش از 8 هزار معامله ملک انجامشده و اين ميزان سه برابر مقداري است که در همين دوره زماني در سال گذشته اتفاق افتاده است.

کارشناسان بر اين باورند که قوانين جديد هم راه را براي ورود جريان جديدي از سرمايهگذاري خارجي در بازار ملک ويتنام هموار ميکند. گفتني است اين تلطيف سازي قوانين در همراهي با ديگر کشورهاي منطقه بوده است. براي مثال در تايلند خارجيها ميتوانند تا 49 درصد از آپارتماني را که ميخرند به تملک خود درآورند. در ويتنام هم خارجيها ميتوانند 30 درصد از يک واحد آپارتمان و 250 خانه مستقل در يک شهرک مسکوني را صاحب شوند.

بر اساس اعلام وزارت منابع طبيعي و محيطزيست اکنون حدود 80 هزار خارجي در ويتنام زندگي ميکنند، اما فقط 800 نفر آنها مالک املاک مسکوني هستند.