هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهروندزدایی از شهرهای جدید

ششمين نشست از سلسله نشستهاي علمي- تخصصي شهرهاي جديد با عنوان «مسکن در شهرهاي جديد» در نگارخانه تهران- پرديس هنرهاي زيبا در دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، در اين نشست سخنرانان به ارائه پنل تخصصي در زمينه «مسکن در شهرهاي جديد» و به طرح مباحثي همچون معيارها و شاخصهاي برنامهريزي مسکن براي شهرهاي جديد، چشم انداز آينده براي شهرهاي جديد پرداختند. محمدمهدي عزيزي رئيس پرديس هنرهاي زيبا و استاد دانشگاه تهران با اشاره به ابهامات تشکيلات مديريتي شهرهاي جديد گفت: در اين شهرها ساختار جمعيتي شهرهاي جديد و اقتصاد خانوارها نامشخص است و نميتوان الگوهاي سکونتي موردتقاضا از سوي مردم، سياست گذاران و سرمايهگذاران را مشاهده کرد. در ادامه حبيبي استاد دانشکده شهرسازي دانشگاه تهران گفت: محيط مسکوني برآيندي از نيروهاي زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و منوط به خدمات روبنايي است که زمينه زندگي بهتر در اين مناطق را فراهم ميکند. کمال اطهاري کار شناس اقتصاد و مسکن نيز گفت: در آينده حداقل 30درصد از جمعيت خانوارها در شهرها جايي ندارند و بايد در شهرهاي جديد اسکان داده شوند، بنابراين شهرهاي جديد فرصتي است تا تلههاي فضايي شهرها را بشکافيم.