دستگاه‌هاي تصفيه آب، حافظ بهداشت خانواده ها

شمار نشریه : 207

«آب مايه حيات است»، شايد اين دقيقترين توصيفي باشد كه در مورد آب گفته شدهاست. به همين دليل حفظ، نگهداشت و تأمين آب پاك شيرين مهمترين چالشي است كه در مديريت آب محل توجهاست. اما گاه دولتها در تأمين بهداشتي آب دچار مشكلاتي ميشوند كه با توجه به پيچيدگيها و وسعت اين مأموريت گرچه محل اشكال و اعتراض است اما عجيب نيست. دستگاههاي تصفيه آب ميتوانند تا حد زيادي اين نقصان را مرتفع كنند، با توجه با استقبالي كه از اين دستگاهها وجود دارد بايد گفت كه دستگاههاي تصفيه آب امروز به يكي از ملزومات بسياري از خانهها بدل شدهاند. با عليرضا معيني مديرعامل شركت هيراب سان (نمايندگي انحصاري دستگاههاي تصفيه آب آکوجواي کانادا در خاور ميانه) در مورد چيستي و بازار اين دستگاه مصاحبه كوتاهي داشتيم:

پيام ساختمان: چرا فكر ميكنيد دستگاه تصفيه آب بايد در همه خانههاي ايراني استفاده شود؟

در حقيقت نه تنها خانوادههاي ايراني بلكه فكر ميكنم مردم ساير كشورهاي جهان نيز بايد آب مصرفي براي نوشيدن، چاي، قهوه، طبخ غذا و حتي آبكشي سبزي و ميوهها را از دستگاه تصفيه آب تأمين كنند. علت ضرورت در اين است كه تا امروز در تمام ممالك جهان بر روي آب بهداشتي كه توسط سازمانهاي آب تأمين و به شبكههاي آبرساني فرستاده ميشود دو عمل انجام ميگيرد: نخست با روشهاي فيزيكي تا حدودي مواد معلق در آب حذف ميشود؛ ديگر اينكه با استفاده از مواد شيميايي، عمدتا كلر و بعضي از مشتقات آن آب ميكروب زدايي ميشود. ولي اين ميزان تصفيه و ميكروب زدايي براي آن قسمت از آب كه صرف آشاميدن انسان ميشود كافي نيست زيرا املاح و مواد مضري كه در آب به صورت محلول وجود دارد با اين روش از آب حذف نشده و وارد بدن انسان ميشود. دستگاههاي تصفيه آب با فيلتر اسمز معكوس قادر است مواد محلول در آب را حذف كند و آب خروجي از اين دستگاهها عاري از محلولهاي مضر است.

پيام ساختمان: چرا از اين فيلترهاي تصفيه آب در سازمانهاي آب استفاده نميشود؟

سرمايه گذاري براي ساخت و نصب سيستم تصفيه آب و همچنين هزينههاي سرويس و راهبري آن بسيار گران تمام ميشود. به گونهاي كه هيچ كشوري تاكنون قادر به چنين سرمايهگذارياي نيست؛ حتي ممالك بسيار ثروتمند. در ضمن نصب اين سيستم در مبدأ تأمين و توزيع آب (يعني در تصفيه خانهها و يا تلمبه خانههاي سازمان آب) اصلا ضرورت ندارد، زيرا هر انسان در شبانه روز متوسط 2 ليتر آب ميخورد ولي بين 300 تا 800 ليتر از شبكه توزيع آب سهم دارد، مثلا در تهران به ازاي هر نفر در روز 300 ليتر آب وارد شبكه شهري ميشود كه اين آب عاري از ميكروب است و براي مصارف بهداشتي يعني براي شستشوي البسه، ظروف، مصرف در حمام و سرويسهاي بهداشتي و مناسب است ولي اگر كسي بخواهد براي مصرف 2 ليتر آب آشاميدني آن را تا حد حذف مواد محلول مضر يا موادي مانند رسوبات، زنگ و پوسيدگي لولهها كه از محل تلمبه خانه تا نقطه مصرف وارد آب ميشود، تصفيه كند بايد از دستگاه تصفيه آب خانگي مجهز به فيلتر RO استفاده نمايد. استفاده از اين سيستم در شبكههاي شهري توسط سازمانهاي دولتي خارج از وظيفه دولتها است و به دليل ضرورت نداشتن هيچ كشوري اين كار را نميكند و انجام اين عمل به نوعي هدر دادن ثروت ملي محسوب ميشود.

پيام ساختمان: آيا دستگاههاي تصفيه چيزي به آب اضافه ميكنند؟

خير، اين دستگاهها تنها فيلتر هستند يعني مواد معلق و گازهاي محلول و موادي كه در آب حل شده باشند را از آب جدا ميکنند و خودشان چيزي به آب اضافه نميكنند؛ گرچه بعضا ديده شده كه از فيلترهاي نامرغوب در برخي از دستگاهها استفاده شده كه اين فيلترها به تدريج در آب حل شده و باعث آلودگي آب شدهاند. لذا دقت در انتخاب فيلترهاي يدكي كه در زمانهاي تعويض از آنها استفاده ميشود بسيار حائز اهميت است.

پيام ساختمان: مواد مضري كه به صورت محلول در آب وجود دارد چيست و چگونه وارد آب ميشوند؟

قسمت اعظم سموم دفع آفات نباتي و كودهاي شيميايي كه در كشاورزي مصرف ميشود در آب حل شده و وارد رودخانهها و سدها و چاهها ميشود. دومين عامل مواد شويندهاست كه توسط مردم به صورت مستمر استفاده ميشود و بالغ بر ميليونها تن است. اين مواد همراه با آب وارد چاههاي منازل شده و ازآنجا به سفرههاي آب زيرزميني راه پيدا ميكنند و به صورت محلول باقي ميمانند. اين مواد مطلقا نبايد وارد بدن انسان شوند چراكه سبب امراض گوناگون ميشوند. سومين منبع موادي است كه در صنايع به صورت فاضلاب صنعتي وارد سفرههاي آب زيرزميني يا رودخانهها ميشوند كه بسيار خطرناك هستند. ديگر منبع آلودگي گازهاي حاصل از سوخت خودروها و منازل هستند كه عمدتا توسط باران حل شده و به زمين و سفرههاي زيرزميني يا رودخانه وارد ميشود و به شبكه شهري راه پيدا ميكنند. خلاصه اينكه صنايع بزرگترين عوامل آلوده كننده آب در طبيعت به شمار مي روند.

 

آگهي شرکت در صفحه 46