هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرصت معماران برای ساختن آینده ای بهتر

رئيس کرسي يونسکو در معماري اسلامي که در گردهمايي جايزه معماري ميرميران شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: روز معمار، روز انديشه دوباره براي معماران براي ساختن آيندهاي بهتر در سرزمين بزرگ ايران با معماري و شهرسازي مبتني بر ارزشهاي پايدار معماري کشور و بهرهگيري از فناوريهاي نوين و ايدههاي جديد در شکل گيري يک معماري مطلوب است. پروفسور محمود گلابچي افزود: اين روز فرصتي است براي نگاه دوباره به گذشته و گرفتن درسهايي براي ساختن آينده و بهرهگيري از ارزشهايي که در درون جامعه بزرگ ايران در حوزه معماري هنر و شهرسازي در طول قرون و اعصار شکل گرفته و امروز بهره ما از آن اندک است. چهره ماندگار مهندسي راه و ساختمان کشور تأکيد کرد: اگرچه پرداختن به آخرين طرحها و ايدهها در سطح جهان دستاوردهايي براي نسل امروز خواهد داشت اما فراموش کردن گذشته و عدم بهرهگيري از ارزشهايي که منطبق بر فرهنگ و تاريخ و اقليم و ويژگيهاي جغرافيايي کشورمان است مانع از اين خواهد بود که به يک معماري مطلوب دست پيدا کنيم. گلابچي وظيفه معماران را شناخت دقيق ارزشهاي پايدار معماري ايران و بهرهگيري از آن براي ساختن بهتر امروز و آينده کشور بزرگ ايران دانست.

رئيس دانشگاه هنر و معماري پارس درباره جايزه معماري مير ميران گفت: اين مسابقه جامعه معماران جوان کشور را به خود جذب ميکند و فرصتي براي پرواز انديشه و ارائه ايدهها و فکرها و انديشههاي تازهاست که موجب ارتقاي معماري ايران خواهد شد.