نمایندگان به اهمیت موضوع اشراف ندارند

شمار نشریه : 207

عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب که عدم تصويب اصلاح قانون نظام مهندسي صدمات زيادي به ساختار اين سازمان وارد کرده و خواهد کرد، به پيام ساختمان گفت: هر قانوني بايد پس از پنج سال بازنگري شود درحالي که قانون نظام مهندسي ساختمان حدود 20سال است تصويب شده، اما بخشي از آن به طور کامل اجرانشدهاست.

سيد احسن علوي افزود: متأسفانه در بين تمام نمايندگان بيش از 10مهندس وجود ندارد و نمايندگان به علت عدم اطلاع دقيق از مهم بودن تصويب اصلاح نظام مهندسي به عدم تصويب آن رأي دادند، چراکه بسياري از نمايندگان به موضوع اشراف ندارند.

نماينده مردم سنندج خاطرنشان کرد: اگر اين قانون تصويب ميشد، شاهد شکوفايي ساخت وساز و افزايش راندمان فعاليت نظام مهندسي بوديم که متأسفانه اين کار انجام نشد.