هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از انرژی خورشیدی در هوشمندترین شهر جهان

«شمس دبي» نام پروژهاي نوآورانهاست که سازمان آب و برق دبي به عنوان محصول ابتکاري هوشمند خود راه اندازي کردهاست. در اين پروژه همزمان با ارتباط ساختمانها به شبکه سازمان آب و برق و دريافت انرژي، توليد انرژي آنها از خورشيد هم سازماندهي ميگردد و به مستأجران و صاحبخانهها پيشنهاد ميشود براي توليد برق ساختمان خود پنلهاي خورشيدي فتوولتائيك نصب کنند. هرگونه مازاد انرژي نيز به شبکه سازمان آب و برق وارد ميشود.

سازمان آب و برق دبي اعمال اين طرح مبتکرانه را در جهت تشويق به استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و همچنين توجه به اختلاط انرژي، مؤثر ميداند.

پروژه «شمس دبي» در حمايت از طرح شيخ محمدبن رشيد المکتوم که معاون رئيس جمهور و نخست وزير امارات متحده عربي و همچنين فرماندار دبي است راه اندازي شده و بر اساس آن دبي بايد تا سه سال آينده تبديل به هوشمندترين شهر جهان شود. اين کار قرار است با ارائه 100 اختراع و 1000 سرويس هوشمند انجام گيرد.

سعيد محمد التاير، مديرعامل سازمان آب و برق دبي هم دراين باره ميگويد: «با توجه به طرحي که براي سه سال آينده دبي در نظر گرفته شدهاست، ما اين ابتکار را در همين راستا و به منظور ارتقاي خدمات به مشترکان راه اندازي کرديم. با اين کار علاوه بر توانمندسازي خدمات و امکانات شهر، استانداردهاي زندگي براي ساکنين و توريستهاي دبي بالا ميرود .»

منبع:

constructionweekonline.com