نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از انرژی خورشیدی در هوشمندترین شهر جهان

«شمس دبي» نام پروژهاي نوآورانهاست که سازمان آب و برق دبي به عنوان محصول ابتکاري هوشمند خود راه اندازي کردهاست. در اين پروژه همزمان با ارتباط ساختمانها به شبکه سازمان آب و برق و دريافت انرژي، توليد انرژي آنها از خورشيد هم سازماندهي ميگردد و به مستأجران و صاحبخانهها پيشنهاد ميشود براي توليد برق ساختمان خود پنلهاي خورشيدي فتوولتائيك نصب کنند. هرگونه مازاد انرژي نيز به شبکه سازمان آب و برق وارد ميشود.

سازمان آب و برق دبي اعمال اين طرح مبتکرانه را در جهت تشويق به استفاده از انرژيهاي تجديد پذير و همچنين توجه به اختلاط انرژي، مؤثر ميداند.

پروژه «شمس دبي» در حمايت از طرح شيخ محمدبن رشيد المکتوم که معاون رئيس جمهور و نخست وزير امارات متحده عربي و همچنين فرماندار دبي است راه اندازي شده و بر اساس آن دبي بايد تا سه سال آينده تبديل به هوشمندترين شهر جهان شود. اين کار قرار است با ارائه 100 اختراع و 1000 سرويس هوشمند انجام گيرد.

سعيد محمد التاير، مديرعامل سازمان آب و برق دبي هم دراين باره ميگويد: «با توجه به طرحي که براي سه سال آينده دبي در نظر گرفته شدهاست، ما اين ابتکار را در همين راستا و به منظور ارتقاي خدمات به مشترکان راه اندازي کرديم. با اين کار علاوه بر توانمندسازي خدمات و امکانات شهر، استانداردهاي زندگي براي ساکنين و توريستهاي دبي بالا ميرود .»

منبع:

constructionweekonline.com