جای معماری فاخر در شهرهای ما خالی است

شمار نشریه : 207

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي که در گردهمايي جايزه معماري مير ميران در خانه هنرمندان شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: در يک کلام بايد بگويم جاي معماري فاخر در شهرهاي ما خالي است که بخشي از آن تقصير کساني است که بستر ملي آن را فراهم ميکنند و بخش ديگري نيز تقصير معماران و مسئولين محلي است اما تلاش وزارت راه و شهرسازي اين است که اين بستر را براي آفرينش معماري مطلوب فراهم کند.

دکتر پيروز حناچي افزود: شاهد هستيم پروژههايي که صورت مسئله غلط دارند و حتي قابل دفاع نيستند در مسابقات معماري مطرح ميشوند که بزرگترين ضربه به حرفه معماري است. بنابراين بايد از خرد جمعي براي اداره خردمندانه فضاي سرزمين استفاده کنيم و اين دبيرخانه تلاش دارد که چنين هدفي را محقق سازد.