هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ظرفیت انرژی دریایی سواحل جنوب شناسایی می‌شود

مدير دفتر تحقيقات سازمان انرژيهاي نو ايران (سانا) از شناسايي ظرفيت انرژي دريايي در سواحل جنوبي کشور خبر داد.

اکبر شعبانيکيا گفت: سال 93 برداشت ديتا و شناسايي ظرفيت انرژي دريايي، امواج و جزر و مد را در منطقه خليجفارس و درياي عمان پيگيري کرديم. شناسايي ظرفيت در منطقه قشم انجامشده و منطقه خور موسي نيز تأمين مالي شده است. همچنين برداشت اطلاعات از منطقه قشم انجامشده و هماکنون در مرحله تحليل اين اطلاعات هستيم تا مبتني بر ظرفيت موجود و نوع جريانها، توربين مناسب انتخاب شود.

شعبانيکيا در ادامه اظهار داشت: با تکميل اين طرح، به موضوع امکانسنجي چگونگي ادامه کار و ساخت توربين ميپردازيم و در نظر داريم که تأمين انرژي را براي مناطق حاشيه دريا يا جزاير بهصورت آزمايشي انجام دهيم تا به کسب دانش و فنآوري آن دست يابيم.

وي در ادامه از تکميل آزمايشگاه مرجع توربين آبي کوچک با همکاري موسسه تحقيقات آب و ستاد توسعه فناوري انرژيهاي تجديد پذير خبر داد و ابراز اميدواري کرد که اين طرح نيز در ‌‌نهايت در ششماهه نخست سال 94 به نتيجه برسد که دستاورد خوبي براي کشور است.

شعبانيکيا افزود: انرژيهاي تجديد پذير بحث جديدي در کشور است و بهطورقطع ما براي تحقيق و توسعه، آزمايش تجهيزات و صدور گواهينامه به آزمايشگاه نياز داريم. وجود آزمايشگاه از يکسو ميتواند در ورود تجهيزات کيفي به بازار داخلي مؤثر باشد و از سوي ديگر محققان و صنعتگران در تعامل با آزمايشگاه مرجع محصولات خود را با کيفيت مناسب وارد بازار کنند. اگر ميخواهيم به سمت اقتصاد بدون نفت و اقتصاد دانشبنيان حرکت کنيم، محصولاتمان بايد مبتني بر استانداردهاي شناختهشده با دريافت تأييديه از آزمايشگاه مرجع باشد.