هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

گل‌های هوشمند برای کاهش مصرف انرژی

گروهي از محققان انستيتو فرانهوفر آلمان مدل جديدي براي نماي شيشهاي ساختمانها ارائه کردهاند که با جذب هوشمندانه انرژي حرارتي خورشيدي به صرفه جويي انرژي در اين سازهها کمک ميکند.

برآورد شده که در آلمان ساختمانها حدود 40درصد کل انرژي مصرفي در سراسر اين کشور را مصرف ميکنند. تأمين سرمايش، گرمايش و تهويه مطبوع هوا به ويژه در اماکن عمومي کاري پرهزينهاست و در اين ميان سازههايي که نماي شيشهاي دارند انرژي بيشتري مصرف ميکنند.

نماي بيروني جديدي که اين محققان ابداع کردهاند متشکل از قطعاتي است که به طور کاملا خودکار و هوشمندانه به نور خورشيد واکنش نشان داده و برآيند کل عملکرد آنها جذب حداکثري انرژي خورشيدي است. اين قطعات در جلوي نماي شيشهاي قرار ميگيرند.

در مدل پيش ساخته اين محققان از 72 قطعه استفاده شده که شباهت زيادي به گل دارند. اين قطعات که داراي موتورهاي خاص داراي حافظه هستند و از طريق سيمهاي ساخته شده از آلياژ نيکل آلومينيوم با يکديگر در ارتباط هستند نماي بيروني ساختمان را تشکيل ميدهند.

در روز و در اوج تابش نور خورشيد، گلهاي هوشمند بازشده تا حرارت خورشيد راهي به درون ساختمان پيدا نکند و از اين طريق نيازي به روشن کردن سيستمهاي سرمايشي نباشد. همزمان با غروب خورشيد، اين گلها بسته ميشوند. درنتيجه نماي شيشهاي ساختمان به عنوان مرز شفاف و غيرقابل رؤيت فضاي بيروني و قسمت داخلي خودنمايي خواهد کرد.