هــر روز روز زمیــن است

شمار نشریه : 207

آدمي براي هزاره هاي متوالي بر روي زمين زيست، نان از دل زمين به دست آورد، آب از دل زمين برگرفت و سرانجام در دل زمين آرام يافت. اين ماجرا همچنان ادامه داشت، تا آنكه حدود دويست سال پيش انقلاب صنعتي رخ داد. انسان كه تا اين زمان قدردان زمين بود و به شكرانه برخورداري از نعمـــــت هايي كه حاصل مي كرد، حرمت و قداست زمين را پاس مي داشت و به همين منظور گاه و بي گاه به جشن و شادماني مي پرداخت، ناگهان با ابزار و امكاناتي كه چيرگي او را بر طبيعت ميسر ساخته بودند، به هواي  انباشت هرچه بيشتر مال و ثروت، جاي جاي زمين را بردريد، آب رودخانه ها و درياها را از گندِ پسماندها و زباله ها ي كارخانجات و صنايع آكند، درختان را بركند و جنگل ها را نابود ساخت و هوا ي پاك و فرحبخش زمين را از ذرات مرگبار و سمّي انواع  گازهاي گلخانه اي انباشت، پس ميانگين دما افزايش يافت وسياره زيباي زمين بيمار و تب دار شد، به اين ترتيب چرخه طبيعي حيات برهم خورد و از اينجا به بعد بود كه طوفان ها وزيدن گرفت، سيلاب ها جاري شد، خشكسالي گسترش يافـت  و.... در اين ميان بيم و ترس دولت ها از يكديگر كه ناشي از حرص و ولع آنها براي دست اندازي هرچه بيشتر برمنابع و امكانات بود نيز مزيد بر علت شد و آنها را به سوي ساخت انواع سلاح و مهمات مرگبار و ويرانگر سوق داد تا آنجا كه هم اكنون در زرادخانههاي نظاممهندسي استان البرز ، قرارداد کاري بيش از يکصد نفر از پرسنل اين سازمان را تمديد نکرده و مراتب را هم از طريق پيامک در ساعت سه بامداد به اطلاع پرسنل رسانده است! اين در حالي است که طبق آييننامه اين سازمان براي هرگونه استخدام، عزل، نصب و جابهجايي پرسنل، نظر کميسيون منابع انساني و تصويب هيئتمديره سازمان الزامي است.

 در اين خصوص قصد داشتيم با رييس سازمان نظاممهندسي استان البرز گفتگو به عمل بياوريم که وي پاسخ داد «من مصاحبه نميکنم»، بنابراين نظر مهندس کاميار بيات ماکو رئيس سابق سازمان نظام مهندسي اين استان را جويا شديم.

وي در اين رابطه اظهار نمود: « متاسفانه بر اساس شنيدهها اين خبر صحت دارد. البته سندي براي آن ندارم ولي ظاهراً اين اتفاق براي 107 نفر از پرسنل سازمان افتاده و از طريق پيامک به آنها اطلاعرساني شده است. جالب اينکه براي ما بهعنوان اعضاي هيئتمديره سازمان خبر يا پيامکي ارسال نشده است! لفظ «اخراج» هم احتمالاً در پيامک نبوده بلکه «خاتمه کار» بوده و شايد خود کارمندان مفهوم «اخراج از کار» را از آن برداشت کردهاند؛ چون کلمه اخراج بار مالي دارد و هيئترئيسه آنقدر حواسشان هست که کسي را اخراج نکنند. درهرصورت قرارداد اين عزيزان در 31 فرودين 94 تمامشده و نيازي به اخراج هم نبوده است.»