هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرداري از شورا حرف شنوي ندارد

اينجا خيابان بهشت است. جايي که پايتخت نشينان 31 نماينده در امور مديريت شهري دارند. نهادي مدني که هر هفته دو روز د ر حال برگزاري جلسه و بررسي لوايح مختلف و رسيد گي به امور جاري شهري است تا نهايتا بر روي يک گزينه به اجماع برسد. مهمترين کار اين نهاد مدني ـ حاکميتي نظارت، مقررات گذاري، هماهنگي، جلوگيري از تبعيض و رفع نابرابريهاي محلي و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات رساني است.

آغاز به كار شوراهاي اسلامي نيز به سال 1378 باز ميگردد، پيشينه قانون «انجمنهاي بلديه» يا همان «شوراي شهر» امروز به تشكيل نخستين نهاد قانون گذاري (مجلس شوراي ملي) ميرسد. به عبارت ديگر يكي از نخستين قوانين مصوب مجلس شوراي ملي، قانون بلديه بوده كه در سال 1325 قمري برابر با 1286 خورشيدي به تصويب رسيد. نخستين قانون اين نهاد نيز در سال 1361 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، بعدا اين قانون در 5 نوبت دستخوش تغييرات و اصلاحاتي شد و در نهايت آخرين اصلاح آن در پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سال 1375 صورت گرفت.

مهمترين سؤالي که در آستانه سالگرد تأسيس شورا مطرح ميشود اين است که آيا شوراي شهر چهارم بر شهر، شهرداري و همچنين بر ساير نهادها و دستگاههاي مديريت شهري تأثيرگذار بوده و به نحو مطلوبي آنها را راهبري ميکند؟ ارزيابي عملكرد شوراي شهر تهران چه در گذشته و چه در سالي كه گذشت بايد از نگاه شهروندان ديده شود. ازاين رو پرسش از شهروندان درباره عملكرد مديريت شهري خالي از لطف نيست.

مردم از نمايندگان خود ميگويند

تنباکوچي، يک شهروند 40 ساله به خبرنگار پيام ساختمان ميگويد: آنچه از فعاليت شورا متصور هستم با آنچه در سطح شهر ميبينم فاصله بسياري دارد چراکه اين نهاد نتوانسته در جايگاه واقعي نظارتي خود خوب عمل کند. بنده با توجه به مراجعات مکررم به شورا به اين نتيجه رسيدم که بسياري از اقدامات تنها بر اساس لابي گري اداري انجام پذير است.

غفاري، يک شهروند مهندس با بيان اينکه برخي فعاليتها که اخيرا در سطح شهر صورت گرفته خوب بوده، معتقد است: بعضا پروژههايي در سطح شهر انجام ميشود كه بعد از اتمام آن متوجه ايرادات آن ميشوند درحالي که به عقيده من بايد كار به گونهاي انجام شود كه بعد از آماده شدن مردم را با مشكل روبه رو نكند. اينجا نظارت شوراي شهر را ميطلبد که زودتر اقدام کرده و مانع از انجام اينگونه پروژهها شود.

خانم 35 سالهاي که از حاميان محيط زيست پايتخت است، به خبرنگار ما ميگويد: با توجه به عملکرد شهرداري در از بين برد فضاي شهر تهران و تداوم آلودگي هواي پايتخت، بايد گفت: عملکرد شوراي شهر در بحث نظارتي مطلوب نبودهاست، درحالي که اعضاي شورا به عنوان برگزيدگان شهروندان بايد در جلسات خود براي رفع مشكلات و نيازهاي مردم تلاش كنند.

لاجوردي، شهروند 40 سالهاي که از جزئيات عملکرد شوراي شهر اطلاعات کافي ندارد، معتقد است: اعضاي شوراي شهر بايد از ميان کارشناسان شهري و اقتصادداناني انتخاب شوند که تخصص کافي و آگاهي در مورد چالشهاي مديريت شهري داشته باشند و چهره بودن افراد در قالب شخصيتهاي هنري، سياسي يا ورزشي کمکي به نظارت بر اجراي طرحهاي شهري نميکند.

جلالي، شهروند دانشجو معترض به ساخت وساز برجهاي شهري ميگويد: در بسياري از مناطق شهر شاهد تراكم فروشي و برجسازي توسط شهرداري هستيم که نشان دهنده برنامهريزي غلط مديران شهري است، اگر شوراي شهر به اندازه کافي توانايي مقابله با اقدامات شهرداري را داشت، ميتوانستيم اميدوار باشيم که نمايندگانمان در شورا از حقوق اوليه ما دفاع ميکنند.

ايزدي، شهروند 60 ساله نيز با بيان اينکه؛ وضعيت سطح شهر نسبت به گذشته بهتر شده اما بايد كارهاي عمراني و فرهنگي، بيشتر شود، به خبرنگار ما ميگويد: دسترسي برخي مناطق به مکانهاي عمومي مثل پارک، مدرسه، تأسيسات و تجهيزات شهري و مترو متفاوت است و فکر ميکنم شوراي شهر بايد اين چالشها را رفع کند. همچنين شهرداري تهران آن طور كه بايد از شوراي شهر حرف شنوي ندارد، درحالي که شورا بايد بر کارهاي شهرداري با جديت بيشتري ورود کند.

خلأهاي مديريتي اين نهاد

مروري بر مشکلات اخير شهري هم حاکي است که شوراي شهر تهران علي رغم تلاش اعضاي آن، بر امر نظارتي و تصويب طرح و لوايح شهري، آن طور که بايد نتوانسته بر مسائل محوري شهر و مديريت شهري تمرکز کند. اولين و شايد مهمترين کارکرد شوراي شهر تهران کار نظارتي است که با توجه به مشکلات عديده شهري به نظر ميرسد هنوز از چارچوبهاي نظارتي قوي و محکم بر شهر و شهرداري و مديريت شهري برخوردار نيست.

درنتيجه عملا تسلط اين نهاد بر اقدامات نهاد اجرايي کمرنگ است. از ديگر اقدامات شوراي شهر وضع مقررات در چارچوب ارائه طرحها و همچنين بررسي لوايح شهرداري است، که اين اقدامات هم در صحن شورا اغلب به گله مندي خود اعضا از برخي مصوباتي ميگذرد که از سوي شهرداري اثرگذاري لازم را نداشته و يا حتي تذکرات شورا مورد بيتوجهي شهرداري واقع شدهاست. چنانکه برخي اعضاي شوراي شهر تهران بارها در مصاحبههاي خود بر ضعف نظارت شورا و بيتوجهيهاي شهرداري نسبت به مصوباتي كه شورا تعيين كرده و تذكراتي كه به آنها عمل نشده، اذعان داشتهاند.

واقعيت تلخ ديگري که مشاهده ميشود بياطلاعي شوراي شهر از برخي فعاليتها، کارکردها و اقدامات ساير نهادها و دستگاههاي خدمات رساني شهري در تهران است که به دلايل مختلفي همچون عدم فعاليت کافي اعضا از وضعيت سطح شهر باز ميگردد.

يکي از ديگر دلايل نبود سامانه قوي رصد امور است. بنا بر تذکرات متعدد خود اعضاي شوراي شهر در صحن براي هرگونه حسابرسي، جمعآوري گزارش و تذکر نيازمند سامانه مستقل نظارتي شورا هستند و همچنان اين مشکل به قوت خود باقي است. متأسفانه به نظر ميرسد شوراي شهر هنوز اختيارات لازم را در بخش وضع قوانين و مقررات و بحث نظارتي ندارند. اين در حالي است که شوراهاي شهر ميبايست با حساسيت هر چه تمامتر و در نظر گرفتن همه ملاکها و با مطالعه و تحقيق، به رصد امور شهري و عملکرد شهرداري بپردازند.

حال آيا واگذاري اختيارات قانوني و افزايش اختيارات شوراها ميتواند موانع موجود بر عملکرد پارلمانهاي شهري را از ميان بردارد. به طورقطع نمايندگان شوراي شهر بايد به صورت جزييتري بر حوزههاي شهري ورود پيدا کنند، همچنين ازآنجاکه شوراها در قانون اساسي ارکان تصميم گيري هستند بايد وزارتخانهها و نهادهاي مرتبط به مصوبات شوراها احترام بگذارند، نه آنکه به راحتي به قوانين بيتوجهي نشان داده و مطابق با صلاحديد خود عمل کنند.