هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

متهم اين پرونده کيست‌؟ روايت نـــاتمــام يک تخلف ساختماني

سال گذشته گزارشي منتشر کرديم که منعکسکننده وضعيت نامناسب تعاوني مسکن فرهنگيان واقع در فرحزاد بود. در اين گزارش برخي اعضاي متقاضي مسکن انتقادهايي نسبت به تخلفات گسترده مسئولان ذي ربط و مديران شرکت تعاوني مطرح کردند. بااين حال در سال جديد هم مشکل حل نشده و اعضايي که از بيتوجهي و بدقولي مسئولان، به تنگ آمده و تنها حامي و ياري رسان خود را اين رسانه دانستهاند، پروندهاي قطور از شکايات خود را به همراه نامه جمعي از متقاضيان شرکت تعاوني مسکن کارکنان آموزش وپرورش شهر تهران ارائه دادند.

ر. ک يکي از متقاضياني که در راهروهاي قضايي و وزارتخانه براي گرفتن حقوق خود و ساير اعضا، تجربيات بسياري اندوختهاست، به خبرنگار پيام ساختمان ميگويد: ذخيره يک عمر تلاش و دسترنج خودم را که با سختي کسب کردهام به اين تعاوني تحويل دادهام، به اميد آنکه پس از عمري خانه به دوشي، براي خود سرپناهي فراهم کنم و از زير بار طاقت فرساي مبالغ هنگفت اجاره بها نجات يابم. اما نه تنها صاحب خانه نشدم بلکه به دليل تخلفات گسترده اعضاي هيئت مديره تعاوني و ناامني واحدها به تأييد مهندسان ناظر، چند سالي است که مسير محاکم قضايي، شهرداري و معاونتهاي وزارتخانه را طي ميکنم بدون آنکه پاسخ روشني گرفته باشم.

پروژه 880 واحدي تعاوني مسکن فرهنگيان فرحزاد ازجمله پروژههايي است که حدود 12 سال است به دليل عدم نظارت دقيق با معضلات بسياري روبه رو است. اين پروژه که برخي واحدهاي آن مراحل نهايي ساخت و تحويل را طي ميکند با مشکلات زيادي ازلحاظ مهندسي و ساخت مواجهاست، به نحوي که بازرس سازمان نظام مهندسي پس از بازديد کارشناسي از واحدها، ايراد کارشناسي بسياري به آن وارد دانسته و به صراحت آن را غيرقابل سکونت اعلام کردهاست.

اين شهروند از جزئيات پروژه 880 واحدي مسکوني در فاز 1، 2، 3 و 4 واقع در سعادت آباد ميگويد که نقشه اوليه غلط اجراشده و بارها توسط کارشناسان رسمي دادگستري و ناظران نظام مهندسي ساختمان استان تهران و کارشناسان وزارت راه و شهرسازي در چندين مرحله غيرقابل استفاده بودن سازههاي موردنظر اعلام شدهاست. وي با بيان اينکه هيئت مديره جديد نيز (به جز يکي دو نفر از اعضا) دنباله رو قبليها هستند، توضيح ميدهد: شهردار منطقه قبلا هفت بار دستور توقف عمليات ساخت وساز را داده بود.

طبق گزارش مهندسان مشاور در سال 91 مشکلات زيادي همچون: اجراي سقف مازاد بر نقشهها، اجراي اسکلت بدون حضور ناظر، تبديل رهروي عمومي به زيربناي مسکوني، تبديل تراس به زيربناي مسکوني، باز کردن ورودي اضافي برخلاف نقشه، تخريب سقف و قطع شبکه آرماتور و کابل پيش تنيدگي و... در مورد اين پروژهها مطرح شدهاست. همچنين بنا بر يکي از گزارشهاي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي استان تهران تخلفات عديده سازهاي وجود داشته که مورد ايراد و اعتراض مهندس ناظر و درعين حال مهندس محاسب سازه بوده اما بااين وجود پيمانکار آزادانه به کار خود ادامه دادهاست.

بااين حال طبق گزارش واحدي، مديرکل راه و شهرسازي استان تهران، به مديرکل معماري و ساختمان شهرداري تهران در سال 93 اعلام شده پروژه بدون حضور و تعهدات مهندس ناظر مربوطه تداوم بر ساخت داشته و بدون انجام آزمايشهاي مربوط به کيفيت مصالح و مغاير با طرح مصوب و با حذف بخشي از سازهها احداث شده که به لحاظ معماري و شهرسازي- مهندسي، امنيت جاني ساکنان در مخاطره قرار دارد.

تباني در تهيه نقشه

از طرفي شرکت مهندسين مشاور با تباني هيئت مديره، دو نوع نقشه به اين تعاوني ارائه داده است: در نقشه اول سازه پيش تنيده بوده که حدود 5 متر و 40 سانت دهانه به همراه آرماتور بريده شده و داراي 15 ستون بوده که 3 ستون آن از وسط ساختمان حذف شدهاست. دومين نقشه سازه تيرچه بلوک بوده که آن هم دچار مشکلاتي در حين اجرا شد.

از طرف ديگر در چيدمان بلوکها در فاز 2 به جاي 14 بلوک 12 بلوک اجراشده و زمين 2 بلوک ناپديدشدهاست. در چيدمان بلوکها در فاز 3 نيز هر بلوک 12 واحد و جمعا 72 واحد در قطع شماره 4 حذف شده و در محل موردنظر خود اجرانشدهاست.

وي طبق اسناد موجود توضيح ميدهد: تخلفات زيادي از سوي هيئت مديره چه در مرحله گودبرداري و چه در حين ساخت رخ داده و مواردي مانند پنهان کردن اسناد و مدارک خريد اراضي، خريد و دپوي مصالحي مانند تيرآهن و فروش در بازار آزاد، فروش واحدهاي اعضا به افراد غير عضو از ديگر تخلفاتي است که به راحتي صورت گرفتهاست.

يکي ديگر از اعضا ميگويد: حذف ستونهاي برخي بلوکها و ديوارهاي برشي، فروش برخي اراضي قطعهها با قرارداد سوري از ديگر تخلفات اين تعاوني است، وي با اشاره به اينکه بايد به مراجع قضايي شکايت ببريم، تأکيد ميکند: بااين حال اگر شهرداري براي اين پروژه پايان کار ارائه کند ما اقدامات ديگري انجام خواهيم داد تا صداي ما به گوش همگان برسد.

همچنين اعضاي اين تعاوني ميگويند اگر براي تخلفات اين تعاوني که اختلالات زيادي تاکنون در واگذاري پروژهها ايجاد کرده چارهاي انديشيده نشود تمام مبالغ پرداختي آنها در اين پروژه از دست خواهد رفت، متقاضياني که بيشتر آنان از قشر متوسط يا کم درآمد هستند و در انتظار دريافت خانهاي با امکانات متوسط اما ايمن ميباشند.

بر اساس بخشي از اسناد ارائه شده عليرغم نامه نگاريها و گزارشهاي متعدد مسئولان وزارتخانه، نظام مهندسي و شهرداري، به نظر ميرسد صداي متقاضيان مسکن مهر اين تعاوني به گوش هيچ کس نرسيده و هيچ مقام مسئولي نيز به غيراز دستورات مکاتبه ايدرصدد مقابله يا چاره جويي براي حل مشکلات آن بر نيامده و اعضاي هيئت مديره وقت و فعلي و پيمانکاران موفق شدند با بيتوجهي مسئولان ذي ربط پولهاي مردم را جمعآوري کرده و پشت اين پروژه بزرگ پنهان شوند.

اين در حالي است که روزهاي آخر اسفندماه قائم مقام وزير راه و شهرسازي از دستور آخوندي در خصوص پيگيري تخلفات پنهان مسکن مهر از ارسال گزارش اين تخلفات به دفتر وزير راه خبر داده و گفته بود: شرکت عمران شهرهاي جديد پيگير اين موضوع است. اصغري مهرآبادي پيشتر از تعيين فردي براي پيگيري دستور آخوندي وزير راه و شهرسازي در رابطه با رسيدگي به تخلفات پنهان مسکن مهر خبر داده و گفته بود: به زودي نتيجه اين بررسيها به اطلاع وزير راه ميرسد.

پايان ماجرا

سرانجام و با وجود همه مشکلات، اکنون نيز حدود 3 ماهاست که کارشناسان سازمان مسکن استان تهران در حال بررسي اين پرونده هستند اما هنوز پاسخي روشني داده نشده و متقاضيان عضو اين تعاوني از کانالهاي مختلف پيگير احقاق حقوق خود هستند. پروژه مسکن مهري که ساخت آن پيشينه چندين و چندساله دارد اکنون به مصيبتي براي متقاضيان آن بدل شدهاست. نکته جالب اينکه برخي مالکان با وجود مشکلاتي همچون عدم امنيت جاني مجبور به مستقر شدن در برخي از اين بلوکها شدهاند اما ديگر پروژهها همچنان بلاتكليف است، شايد نقطه آغاز اين نوع تخلفات به چگونگي نظارت برمي گردد.

توضيح پيام ساختمان: اين نشريه آمادگي انتشار جوابيه و پاسخ مکتوب مسؤلان تعاوني مسکن فرهنگيان فرحزاد و ساير افراد حقيقي و حقوقي ذيربط را دارد.