هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سقف ايــردک

  امروزه دست اندرکاران صنعت ساختمان همواره به دنبال تکنولوژيهايي هستند که علاوه بر فراهم کردن مقاومت موردنياز بتوانند کاهش مواد مصرفي و هزينههاي ساخت را در پي داشته باشند. سقفها نيز به عنوان يک جزء جدايي ناپذير ساختمان نقش به سزايي در پيشبرد اين اهداف دارند.

ما به دنبال سقفي سبک با قابليت استفاده در دهانههاي بلند هستيم. علاوه بر آن انتظار ميرود سقف داراي عملکرد سازهاي مناسبي باشد تا در مواقع وارد شدن نيروهايي مانند نيروي زلزله بتواند از خود مقاومت خوبي نشان دهد. علاوه بر موارد گفته شده، کاهش ضخامت سقف نيز ميتواند تأثير بسزايي در کاهش ارتفاع ساختمان و مصالح مصرفي آن داشته باشد.

برآورده کردن تمام نيازهاي بالا منجر به ابداع دالهاي مجوف و در نتيجه سيستم سقف سبک ايردک (که در اين دسته قرار ميگيرد) شدهاست. سقفهاي ايردک با عملکرد سازهاي بالا، باربري دوطرفه، امکان استفاده در دهانههاي بلند (تا 20 متر) و همچنين وزن مناسب و انعطاف پذيري بالا با نقشههاي معماري (امکان ايجاد بازشو در هر شکل و اندازه) و همچنين امکان عبور لولههاي تأسيسات از داخل سقف بدون نياز به سقف کاذب، پيشرفت بزرگي در صنعت ساختمان محسوب ميشوند.

سقف سبک ايردک با هدف سبکسازي ساختمان، صرفه جويي در زمان و هزينههاي اجرايي، در ايران عرضه شدهاست. اين تکنولوژي اولين بار در کشور اتريش توسط شرکت Gecoleng AG با نام تجاري Airdeck به ثبت رسيدهاست. در حال حاضر شرکت Airdeck در بلژيک مشغول به فعاليت ميباشد.

اجزاي تشکيل دهنده سقف ايـــــــــردک

اجزاي تشکيل دهنده سقف ايردک بتن، ميلگرد و باکسهاي ايردک به همراه درپوشي از جنس پلي پروپيلن هستند. سقفهاي ايردک ميتوانند به دو صورت نيمه پيش ساخته و درجا (اجرا در سايت) توليد شوند. مراحل ساخت در هر دو روش يکسان است اما در حالت نيمه پيش ساخته مراحل اوليه توليد در کارخانه انجام ميشود.

مراحل ساخت

1- قالب بندي

2- اجراي آرماتورهاي تحتاني

3- جاي گذاري باکسها

4- اجراي آرماتورهاي فوقاني

5- بتن ريزي

اولين مرحله در اجراي سقفها، نصب تکيه گاه و قالبهاي مورد نياز جهت اجراي سقف و قرارگيري مصالح موردنياز روي آنها قبل از شکل گيري کامل سقف است. بعد از اجراي قالب بندي ميتوان آرماتورهاي مورد نياز براي قسمت زيرين سقف را که به صورت شبکهاي عمود بر هم قرار ميگيرد، جاي گذاري کرد. سپس باکسها با فاصله مشخص روي آرماتورها جاي گذاري ميشوند. باکسها به همراه درپوش استفاده ميشوند تا هنگام بتن ريزي مانع از ورود بتن به داخل آنها شود و فضاي خالي مورد نياز براي کاهش وزن سقف بدين ترتيب فراهم ميشود. مرحله بعدي اجراي آرماتورهاي فوقاني است که همانند آرماتورهاي زيرين به صورت شبکهاي عمودي روي باکسها قرار ميگيرند.

براي جلوگيري از جابه جايي باکسها و همچنين شبکه آرماتورها در هنگام بتن ريزي، آرماتورهاي فوقاني و تحتاني را با گيرههايي به هم متصل ميکنند. مرحله نهايي بتن ريزي خواهد بود و بتن در يک مرحله به وسيله دستگاههاي بتن ريزي ريخته ميشود. پس از شکل گرفتن سقف و خشک شدن کامل بتن ميتوان قالبها را از زير سقف برداشت. سطح نهايي کار يک سطح کاملا صاف خواهد بود که ديگر نيازي به سقفهاي کاذب براي پوشاندن آن وجود ندارد.

در سقف ايردک با استفاده از باکسها ميتوانيم حجم بتن ريزي را کاهش داده و در نتيجه وزن سقف را سبک کنيم. علاوه بر آن با قرار دادن باکسها در فواصل مشخص ميتوانيم شبکهاي دوطرفه از تيرچهها را تشکيل دهيم تا باربري به صورت دوطرفه و عملکرد سازهاي بسيار مناسبي داشته باشيم. قبل از انجام بتن ريزي و آرماتور گذاري فوقاني ميتوانيم تمام لولههاي تأسيساتي را با توجه به نقشههاي اجرايي آنها در سقف قرار دهيم و تنها محلهايي براي خروجي آن در سقف در نظر بگيريم و سپس جاي گذاري آرماتورهاي فوقاني و بتن ريزي را انجام دهيم. با اين کار ديگر نياز به فضاي اضافه جهت عبور لولهها نداريم و ميتوانيم استفاده مفيد از ارتفاع ساختمان داشته باشيم.

در سقفهاي ايردک از باکسهايي با مقطع مربع جهت ايجاد حفره در دال مجوف استفاده ميشود. استفاده از اين باکسها مزاياي بيشتري نسبت به ديگر دالهاي مجوف دارد که از جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

1. باکسهاي ايردک با قابليت قرار گرفتن در داخل هم فضاي بسيار کمتري را نسبت به قالبهاي مشابه براي ذخيرهسازي و حمل ونقل اشغال ميکنند (کاهش هزينههاي حمل ونقل و ذخيرهسازي)

2. باکسهاي ايردک قادر هستند تا 180 کيلوگرم بار نقطهاي را تحمل کنند. درنتيجه در زمان اجرا کارگران به راحتي ميتوانند روي اين باکسها حرکت کرده و عمليات مورد نياز را انجام دهند.

3. باکسهاي مورداستفاده در ايردک به راحتي روي قالبهاي زيرين کار قرار گرفته و نياز به تجهيزات خاصي براي قرارگيري باکس در جاي مناسب خود ندارند.

4. در سقف ايردک باکسها در شبکهاي 30 در 30 قرار ميگيرند که اين کار موجب ايجاد تيرچههايي در جهت عمود بر هم با عرض حدود 10 سانتي متر بين باکسها ميشود. ايجاد اين فضا علاوه بر افزايش عملکرد سازهاي سقف که به صورت تيرچههاي I شکل عمل ميکند باعث فراهم آوردن فضاي مناسب جهت قرار دادن تأسيسات به خصوص شبکههاي گرمايشي و سرمايشي در سقف ميشود.

5. وجود تيرچههاي I شکل بين باکسها اين امکان را براي تمام مهندسين فراهم ميآورد تا به آساني در هر مکان از سقف نيروي برشي را کنترل کنند و عملکرد سقف را در مکانهاي مختلف مورد ارزيابي قرار دهند.

* شرکت والاد صنعت سازه معماري به عنوان نماينده انحصاري سيستم سقف سبک ايردک در ايران و خاورميانه با کسب تأييديه فني از سازمان تحقيقات مسکن و شهرسازي، مجوز طراحي و توليد سقف ايردک را در ايران کسب نمودهاست. همچنين طراحي سقفهاي ايردک، توليد باکسهاي مورداستفاده در اين سيستم و کليه تعهدات مربوطه به صورت انحصاري ،  بر عهده شرکت والاد صنعت سازه معماري مي باشد.