هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سايه بحران روي سر معادن سنگ‌آهن

سال گذشته بود كه فولاديها از عدم تحقق برنامههاي دولت در رسيدن به برنامه چشمانداز 1404 خبر دادند و رسماً وضعيت سنگ آهنيها و عدم توليد مناسب سنگآهن را موردتوجه خاص قرار دادند. چندي بعد كرباسيان، معاون وزير بحثهاي مطرحشده را رد و اعلام كرد وضعيت سنگ آهنيها به بدياي كه توصيف ميشود، نيست و با برنامهريزيهاي بهعملآمده قطعاً توليدات افزايشيافته و حالوروز سنگ آهنيها و به فراخور آن فولاديها خوش خواهد شد. در كنار اين موضوعات بحث اخذ عوارض دولتي از معادن يكي ديگر از مشكلاتي بود كه بهخوبي صداي اعتراض معدن کاران را بلند كرد بااينحال، دولت و مجلس از بحث اخذ عوارض معادن كوتاه نيامد و اين عوارض وضع شد.

حال بعد از گذشت چند ماه از آن روزها، هنوز نه حال فولاديها خوش شده است و نه معدنيها. اما كار بهجايي كشيده كه انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن ايران رسماً وارد ميدان شده و در نامهاي سرگشاده وصف حال کسبوکار سنگآهن كشور را ترسيم كرده است: گويا اين انجمن قصد دارد بهجاي برگزاري نشستهاي مختلف بررسي وضعيت اين بار از قدرت قلم براي پيشبرد اهداف خود استفاده كند.