هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ســـاخت و ســاز شبـانه در اکبــاتــان

گروه ساخت وساز: ساعت 9 صبح روز سه شنبه بيست و ششم فروردين 94 است. عدهاي از مردم روبه روي شوراي اسلامي شهر تهران تجمع کرده و ميگفتند؛ شورا بايد به مشکلشان رسيدگي کند. برخي از خبرنگاراني که براي پوشش خبري جلسه شورا آمده بودند سمت معترضان رفتند تا موضوع را جويا شوند اما نماينده شهرداري با ممانعت از حضور خبرنگاران گفت که مسئله رسانهاي نيست و حل شدهاست. درنهايت ماجرا را از آنها جويا شديم و عنوان کردند « فضاي سبز شهرک اکباتان به صورت غيرقانوني در حال تبديل شدن به ساختمان است» از ما خواستند به عنوان يک نشريه بيطرف در محل اين پروژه واقع در شهرک اکباتان حضور پيدا کنيم ما هم بعد از دو، سه روز با هماهنگي يکي از معترضين که از اساتيد دانشگاه و نماينده حاميان محيط زيست اکباتان بود، آنجا رفتيم.

ساختمان بدون پلاک

همان روز برخي از مردم در محل پروژه جمع شده بودند. ما هم به همراه يکي از ساکنان اکباتان آنجا حضور يافتيم. که با توجه به پلاکاردي که در محل نصب کردهاند، ميخواهند در محل موردنظر هيئت، دارالقرآن يا شايد مسجد بسازند. نکته اساسي اينکه هيچ پلاکي که مختصات ملک، کاربري، کارفرما و ساير مشخصات در آن ذکرشده باشد در محل پروژه وجود نداشت.

ساخت و ساز با اهداف تجاري

يکي از معترضان ميگفت: هيچ کس با ساختن مسجد و بناي مذهبي مخالف نيست اما با اين ستونهاي قطور و فونداسيوني که ما ديدهايم اين مکان براي ساخت چندين طبقه و اهداف تجاري طراحي شدهاست، اين ساختمان حتي مجوز کميسيون ماده 5 براي تغيير کاربري را هم ندارد.

شبانه ساخت وساز ميکنند

ساختمان در ضلع جنوبي شهرک و رو به روي اتوبان چسبيده به ديوار اطراف شهرک بنا شده بود. يکي ديگر از شهروندان به پيام ساختمان گفت: بسياري از فضاهاي سبز ما را گرفته و تبديل به ساختمان کردهاند. با چندين روزنامه و خبرگزاري تماس گرفتهايم اما خبري از آنها نشد. بعدا که ساختمان احداث ميشود صداي همه درمي آيد. تا زمان هست بايد از ادامه کار ممانعت به عمل بيايد. شبانه ساخت وساز ميکنند تا هر چه سريعتر کار از کار بگذرد.

خطر انفجار لولههاي گاز

وي ادامه داد: اين ملک در طرح تفصيلي در پهنه سبز قرار دارد. ما موضوع را به شهرداري اطلاع داديم اما شهردار عنوان ميکند که با هم سازش کنيد. اين در حالي است که لولههاي برق، گاز و فاضلاب ما از زير همين ساختمان رد شدهاست و اگر کوچکترين اتصالي اتفاق بيفتد، بسياري از ساختمانهاي شهرک در آتش ميسوزند. اگر قرار است مطابق نقشه چنين ساختماني ساخته شود که اعلام کنند اما وقتي غيرقانوني است چرا جلوي ساخت آن را نميگيرند.

تمام مراحل قانوني را گذراندهايم

در ادامه يک عضو اين هيئت در گفتگو با پيام ساختمان، از پروژه موردنظر دفاع کرد. وي گفت: اينجا به دستور آقاي قاليباف حدود پنج سال پيش به ما واگذارشده و تمام مراحل قانوني ازجمله اداره برق، اداره گاز، شهرداري را طي کردهاست. حتي سختگيريهاي اداره گاز و برق باعث شد تا ما از ضلع غربي 6 متر عقب نشيني کنيم.

وي افزود: به محض اينکه ساخت وساز را شروع کرديم برخي از مردم اعتراض و شکايت کردند که کار بايد متوقف شود. بنابراين با رأي دادگاه 5 ماه کار ما خوابيد و ما هيچ کاري نکرديم اما بعد از تحقيقات به عمل آمده مجددا قرار منع تعقيب صادر شد و کار ما را بلامانع اعلام کردند. البته دادگاه مهلتي براي آنها جهت اعتراض به حکم تعيين کرده و فعلا رأي نهايي صادر نشدهاست.

درختي قطع نشدهاست

وي ادامه داد: اين محل 30 سال بيابان بود و زماني که شروع به کار کرديم به شهرداري گفتيم اينجا نهال بکاريد. اصلا درختي قطع نشدهاست. شهرداري اينجا را در دوطبقه بدون کاربري تجاري واگذار کرده و برخي از اعضاي شوراي شهر هم که از اينجا بازديد کردند به ما گفتند که مکان احداث ساختمان به دليل اينکه سر پيچ واقع شده، خطرناک است، ما هم اعلام کرديم که شهرداري جاي بهتري به ما نداده که حق انتخاب داشته باشيم.

مجري تأسيسات شهرک چه ميگويد؟

يکي از معترضان که زمان احداث شهرک سرپرست اجراي تأسيسات شهرک اکباتان بوده، به خبرنگار ما گفت: لولههاي فاضلاب و آب باران که از زير اين ساختمان رد شدهاست هرکدام 160 سانتي متر قطر داخلي دارند؛ علاوه بر اين کمي جلوتر کابل فشارقوي 63 هزار کيلووات و همچنين لوله گاز رد شدهاست. اين يک قانون است که ساختمان نبايد از روي تأسيسات شهري رد شود. ضمن اينکه در آن زمان (حدود 30 سال پيش) بعد از لوله کشي اينجا را فضاي سبز کردند.

وي افزود: زماني که مترو به اکباتان آمد اينجا را کارگاه تهيه بتن کرده و درختان را قطع کردند. پس از اتمام کار بر اساس قانون بايد درختان را مانند روز اول ميکاشتند. اگر برخي از دوستان عنوان ميکنند که اينجا درختي وجود نداشتهاست، صرفا مربوط به دورهاي ميشود که درختان را براي احداث کارگاه قطع کردند و بعد از کار درختان را کاشتند. بنابراين تمام نقاط ازجمله محل ساختمان درخت بودهاست. اين شهروند ادامه داد: واقعا دلم ميسوزد که آسيبي به لولهها برسد و اتفاق ناگواري

قرار منع تعقيب براي شهردار يا پروژه؟!

آقايي حدودا 60 ساله در مورد حکم صادره از سوي دادگاه گفت: ما از شهرداري منطقه شکايت کرديم و دادگاه صرفا در مورد رفع تعقيب از آقاي شهردار رأي دادهاست اما در مورد اينکه تکليف ساختمان چيست فعلا رأي صادر نشدهاست و آنها همچنان ساخت وساز ميکنند.

تجربه گذشته

وي نقاطي ديگر از شهرک را به ما نشان داد که در آنها تغيير کاربريهايي صورت گرفته بود. در يکي از اين مناطق که اطراف ميدان بسيج قرار داشت، ساختماني تجاري در پهنه سبز تأسيس شده بود که با اعتراض اهالي از ادامه ساخت وساز جلوگيري به عمل آمده بود.

شورا چه ميگويد؟!

محمد حقاني، عضو کميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر تهران نيز دراين باره به پيام ساختمان گفت: بنده با هر دو طرف صحبت کردم. ضمن اينکه آن طور که بنده ملاحظه کردهام احداث ساختمان ازنظر ترافيکي مشکلاتي را به وجود ميآورد چون اصولا جايي براي پارک ماشينها وجود ندارد.

وي ادامه داد: اهالي شهرک اکباتان به فرمايشات مقام معظم رهبري استناد ميکنند که هيچ کس حق ندارد فضاي سبز را حتي با فرض اينکه بخواهد حوزه علميه بسازد، تخريب کند. همچنين ادعا ميکنند که اگر مديريت شهرداري بر اساس مديريت محلهاست، اين کار باعث نارضايتي اهالي محل ميشود.

حقاني اظهار داشت: ماجرا به دفتر شهردار محترم و معاونت خدمات شهري شهرداري تهران رسيده و دستور توقف ساخت دادهاند تا موضوع بررسي شود. ما هم به همين بسنده کرديم تا نتيجه نهايي اعلام شود که البته اهالي شهرک ميگويند باوجوداينکه شهرداري دستور توقف داده اما شبانه ساخت ساز صورت ميگيرد.

اين عضو شوراي شهر تهران در پاسخ به اين سؤال که آيا اين ملک پروانهاي از شهرداري اخذ کردهاست، اظهار داشت: بنده اين موضوع را بررسي کردم و شهرداري پروانهاي براي اين ملک صادر نکرده و به صورت شفاهي اعلام کردهاست. مدارکي که اهالي شهرک به ما نشان دادهاند دال بر فضاي سبز بودن منطقهاست و ما موضوع را به شهرداري ارجاع دادهايم.

سخن آخر

طرح تفصيلي به عنوان سند توسعه شهر تهران تدوين و اجرايي شد تا شاهد ساخت و سازهاي بيبرنامه و قارچ گونه نباشيم اما متاسفانه عدول شهرداري از اين طرح عملا اين سند را بياعتبار کردهاست. اما آنچه ميتوان در مورد ساختمان مورد نظر در اکباتان گفت اين است که تقصير چنداني متوجه سازندگان و نيست و شايد هر گروه ديگري هم بود ساخت و ساز در اين زمين را با جان و دل قبول ميکرد. ريشه مشکلات را بايد در تصميمات غير کارشناسي دنبال کرد؛ شهرداري بايد حافظ منافع مردم باشد و به هر حال اميدواريم شهرداري تهران با در نظر گرفتن جميع جهات ضمن احترام به نظر مردم، سازندگان را هم از طريق واگذاري زمين در ديگر مناطق شهرک جهت امر خير مورد حمايت قرار دهد.