مراحل اجــراي پروژه‌هـاي ساختماني

شمار نشریه : 207

*بهروز کاوياني پور- يکي از موارد بسيار مهم در امر ساخت وساز که بايد در آن دقت فراوان مبذول داشت اجراي اسکلت بتني ساختمانهاي متعارف است. براي اجراي اين نوع اسکلتهاي بتني موارد زيادي را بايد مدنظر داشت که از شروع ساخت و تهيه بتن و حمل آن تا رسيدن به محل اجرا و بعدازآن عمليات بتن ريزي را شامل ميشود. اولين فرض اين است که بتن مورد مصرف در پروژهها ازنظر کيفيت و استاندارد دچار هيچگونه مشکلي نيست و دقيقا با معيارهاي موردنظر کارفرما و پيمانکار تهيه شده و ميتوان آن را براي سازه مصرف کرد. ضمن اينکه اين بتن از تستهاي آزمايشگاه نيز سربلند بيرون آمدهاست.

هدف از اين روند مطالعاتي بررسي روشهاي ساخت با توجه به نوع سازهها و چگونگي اسکلت آنها با در نظر گرفتن آيين نامههاي «آبا» و «AEI» و مقررات ملي ساختمان براي کنترل کيفيت و اجراي سازهاست. يکي ديگر از نکات مهم جمعآوري دادهها و منابع تحقيق ميباشند. جمعآوري اطلاعات و تحليل آنها بايد به نوعي باشد که بتواند جامعه آماري موردبررسي را به صورت کامل پوشش دهد و حجم اطلاعات دريافتي بايد به حدي باشد که سطح اطمينان بالا باشد و بتوان به آن کاملا استناد کرد. منابع تحقيق در اين مطالعه را ميتوان به دو بخش کلي که عبارتند از منابع تئوري و منابع عملي تقسيم نمود:

الف) منابع تئوري عبارتند از: مجلات، بولتنها، کتابها، استانداردها، آيين نامهها و ساير مراجع علمي

ب) منابع عملي عبارتند از: تحقيقات ميداني، مشاهدات ثبت شده به صورت مکتوب، عکس و فيلم

قبل از انجام عمليات ميداني، فرم چک ليستهايي بايد تهيه گردد و براي جمعآوري اطلاعات تعيين پارامترهاي مهم و حساس و تهيه فهرستي از آنها موردنياز است.

بسيار مهم است که اين عوامل بايد با استفاده از منابع تئوري و عملي ذکرشده تعيين شوند تا اطلاعات جمع شده در مورد آنها قابل تجزيه باشد و بر اساس آنها بتوان در مورد کيفيت سازه نظري مستند ارائه کرد. پس از بررسي نکات فوق تحليل و پردازش اطلاعات گام بعدي است. در اين قسمت به تحليل و پردازش اطلاعات به دست آمده در مرحله تحقيق ميپردازيم و اطلاعات تا حدود زيادي درستي يا نادرستي فرضيات ذکرشده را تعيين ميکند.

پردازش اطلاعات به ما نشان ميدهد که کدام موارد از اين آيين نامههاي معتبر که نشان دهنده روند تحقيق ماست در حين اجراي سازهها پياده شده و چه مواردي رعايت نشدهاست. اين اطلاعات به صورت کمي نشان ميدهد که براي تجزيه وتحليل اطلاعات به دست آمده در پروژه صرفا به امتيازدهي به هرکدام از فعاليتهاي انجام شده اکتفا نميشود. دليل اين امر اين است که اهميت هر يک از اعمال انجام شده در حين اجراي پروژه با يکديگر متفاوت است. يا اصطلاحا گفته ميشود که وزن بعضي از موارد بيشتر است (در اينجا وزن به معني قدرت و ارزش آن در نظر گرفته ميشود) مثلا: اگر کليه موارد مربوط به آمادگي محل اجراي بتن ريخته شده رعايت نشود و يا مقاومت بتن به دليل افزودن آب کاهش يابد کل عمليات بتن ريزي مردود است و کيفيت آن مطلوب نبوده و صحت آن مورد تائيد نيست يعني اگر مراحل را با نگرش کلي نگاه کنيم اهميت هر يک از موارد ممکن است نسبت به بقيه کاهش يا افزايش يابد.

از طرف ديگر فناوري به کارگرفته شده در ساخت قطعات مختلف سازه متفاوت است. به طور مثال براي اجراي ستون بتني تمهيدات و تجهيزاتي به کار ميرود که بعضا در اجراي دالها و تيرها استفاده نميشود و به همين صورت ميتوان اجراي پيسازي را مثال زد. بعضي اشکالات نيز ممکن است به محل اجراي پروژه و اقتصاد کارفرما و پيمانکار بستگي داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است در بعضي از نقاط شهر امکان دسترسي به بتن آماده وجود نداشته باشد و به همين دليل بتن ريزي با پمپ مقدور نيست و به دليل استفاده از روشهاي دستي اشکالات موجود در کار بتن ريزي بيشتر شود. که اين اشکالات را نميتوان بادرصد و اعداد و ارقام مشخص کرد و بايد حتما به صورت کلي و کيفي بررسي شوند.

بررسي کمي و آماري اطلاعات توسط چک ليستها

در اين قسمت با توجه به بررسيهاي انجام شده در محل اجراي پروژه آمار به دست آمده را تحليل ميکنيم در مرحله تحقيق ميداني اين پروژهها تعدادي پروژه انتخاب ميشوند و مورد بررسي قرار ميگيرند و نحوه توزيع آنها مشخص ميشود. بايد دانست که بااهميتترين مبحث قابل طرح در مورد بررسيهاي انجام شده قابليت اطمينان اطلاعات است. به همين دليل تعداد نمونههاي جامعه آماري گرفته شده بايد کافي و بيانکننده حالت کلي نمونههاي آن منطقه باشد.