شهر عمودی در قلب صحرای آفریقا

شمار نشریه : 207

يک شرکت معماري در پاريس به نام OXO Architectes بهتازگي از طرحي پيشنهادي براي ساخت نوعي برج يا شهر عمودي رونمايي کرده که نويدبخش زندگي پرتراکم پايدار در قلب بيابان صحرا است. انرژي موردنياز براي برج مفهومي City Sand Tower با استفاده از منابع تجديد پذير شامل جمعآوري آب باران، انرژي خورشيدي و انرژي ژئوحرارتي تأمين ميشود. ارتفاع اين شهر عمودي به 450 متر يا نصف برج خليفه در دبي ميرسد و مساحت 78 هکتار را دربر ميگيرد.

شرکت OXO Architectes قصد دارد در داخل اين بنا، برج داخلي مرکزي تعبيه کند که داراي پوشش گياهي خواهد بود و بهعنوان باغچهاي عمودي ساخته ميشود که در مقابل شرايط آبوهوايي سخت بيابان صحرا محافظت ميشود.

حدود 22 درصد از فضاي قابلاستفاده اين برج به دفاتر کار اختصاص داده ميشود و يک هتل و تعداد 600 واحد مسکوني نيز به ترتيب 17.5 و 15 درصد فضاي آن را اشغال ميکند. فضاي باقيمانده نيز به مرکز خريد، اتاقهاي کنفرانس، سالنهاي ورزشي، موزه، استخر آب گرم، کافيشاپ و رستوران اختصاص مييابد. اين برج همچنين داراي رصدخانه هواشناسي است، درحاليکه يک سايت فرود مخصوص بالگرد نيز بر فراز ساختمان قرار ميگيرد.

ساخت اين پروژه پايدار بسيار بلندپروازانه است و بر اساس طرح پيشنهادي، حدود 45 هزار مترمکعب آب باران، سالانه در فضاي خشک بيابان صحرا جمعآوري ميشود و براي مقاصد مختلف به کار خواهد رفت.