هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جلسه‌ هم‌اندیشی بانوان مهندس

جلسه همانديشي بانوان مهندس با دستور جلسه آشنايي با وظايف و مسئوليت پيمانکاري(مجري) برگزار شد.  در اين جلسه دکتر منوچهر شيباني اصل، مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفهاي و سرپرست دفتر مقررات ملي ساختمان وزارت راه و شهرسازي حضور داشت. در بخش اول اين جلسه بانوان مهندس به ارائه سؤالاتي در خصوص نحوه ارتقا و اخذ صلاحيت مجري پرداختند و در اين زمينه نظريات و پيشنهادهاي خود را در خصوص موارد مربوط مطرح کردند. از ديگر موارد مطرحشده نحوه ثبت شرکتهاي پيمانکاري و مشکلات آن و قوانين ثبت شرکت بود. بانوان مهندس تقاضاي خود را درزمينه پيشبيني قوانين حمايتي براي افرادي که صرفاً با پروانه اشتغال فعاليت مينمايند، کنترل و نظارت بر اجراي ساختمانها توسط اشخاص داراي صلاحيت براي کليه ساختمانها مطرح نمودند.

در بخش دوم اين نشست، دکتر شيباني اصل سياستها و فعاليتهاي اجرايي شدن مجري داراي صلاحيت از ديدگاه وزارت راه و شهرسازي در خصوص مهندسان ساختمان را بيان نموده و به شرح خطمشيهاي  وزارتخانه در محور توسعه خدمات مهندسي، حقوق شهروندي و قانونگرايي پرداخت.

وي با توضيح اينکه شيوهنامهها و ضوابط مربوطه در مرحله بازنگري است، در خصوص مسئوليت مجريان حقيقي و حقوقي توضيحاتي ارائه نمود. همچنين وظايف مجري را بهعنوان پيمانکار ساختمان طبق مبحث 2 و 12 مقررات ملي ساختمان و الزامات قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان تشريح کرد. تفاوت نوع قراردادهاي مجريان از جمله موارد ديگر مطرحشده در اين جلسه بود.