مشکلات ارباب رجوع ادامه دارد

شمار نشریه : 207

گروه ساخت وساز: باوجوداينکه شهرداري، يک نهاد عريض و طويل است که بسياري از امور آن برون سپاري شده اما مراجعان به اين نهاد کماکان بايد در صفهاي طولاني منتظر بمانند و حتي برخي از کارها مانند دريافت پروانه ساختمان ماهها و شايد سالها طول بکشد. علت امر هم در دو موضوع خلاصه ميشود؛ نخست حجم بالاي کاغذبازي و دوم حجم بالاي وظايفي است که شهرداري عهده دار آنهاست. عمدهترين فعاليت شهرداري که اتفاقا بيش از 50درصد درآمد را براي اين نهاد به همراه دارد، بخش ساخت وساز است که متأسفانه شهرداري نظارت کيفي بر آن ندارد و صرفا نظارتها مربوط به تطابق با نقشههاست تا در غير اين صورت از متخلفان جرائم سنگين اخذ کند. در ادامه سلسله گزارشهاي پيام ساختمان از مراجعات مردم به شهرداري، سراغ يکي ديگر از مناطق شهرداري رفتهايم.

دکههاي مرگ آفرين

ابتداي گزارش با پيرمردي سر صحبت را باز کرديم که نسبت به صدور مجوز دکههاي مطبوعاتي معترض بود. وي به پيام ساختمان گفت: در دو طرف ورودي خيابان ما دو دکه نصب شده که باعث بروز مشکلات عمدهاي براي همسايهها شدهاند. تاکنون چند نفر از ساکنان به ويژه بچههاي کم سن و سال که ميخواستند از عرض خيابان عبور کنند، به خاطر وجود اين دکهها و فقدان ديد لازم دچار سانحه تصادف شدهاند.

پيرمرد افزود: چندين بار با امضاي توماري از شهرداري منطقه درخواست کرديم تا نسبت به حل مشکل اقدام کنند اما متأسفانه اتفاقي رخ ندادهاست. در نهايت با گرفتن وکيل مجبور شديم کارمان را از طريق مراجع قانوني پيگيري کنيم. اکنون بنده به عنوان ريش سفيد محل اجازه خواستم تا براي آخرين بار موضوع را در شهرداري مطرح کنم.

يک، سوم ساختمان را بايد تقديم کنم

حميدرضا ارباب رجوع ديگري بود که ميگفت به خاطر ارتکاب چند تخلف، شهرداري قصد ورشکسته کردن من را دارد. وي ادامه داد: تصور من اين بود که مانند گذشته به نحوي که نه سيخ بسوزد و نه کباب، ميتوانم شهرداري را راضي نگه دارم اما با توجه به گزارشهايي که مهندس ناظر ارائه کردهاست و همچنين سابقه قبلي بنده، شهرداري مبلغ نجومي را براي جريمه بنده در نظر گرفته که اگر ساختمان را بسازم و بفروشم بايد يک سوم آن را دو دستي تقديم کنم حتي قبول نميکنند اين مبلغ را به صورت قسطي پرداخت کنم. واقعا رويه مناطق مختلف بسيار با هم متفاوت است.

ساخت وساز در گرو ساخت وساز همسايه

شهروند ديگري که ساکن بافت فرسوده بود، اظهار داشت: ساختمان ما مربوط به 40 سال پيش است و بر اثر فرسودگي ديگر قابل سکونت نيست. بنابراين براي نوسازي آن اقدام کردم اما متأسفانه بعد از حدود 4 ماه موفق به دريافت پروانه شدم.

وي افزود: بعدازاينکه مجوز را با هزار و يک مشکل دريافت کردم، تازه مشکل من آغاز شد. ماجرا ازاين قرار است که يکي از همسايهها در کوچه سه متري ما ساختمانسازي ميکند و هيچ راهي براي آوردن مصالح وجود ندارد. به شهرداري مراجعه کردم و موضوع را شرح دادم اما عنوان ميکنند تا زماني که همسايه موردنظر کارش تمام نشود شما نميتوانيد کاري انجام دهيد. البته همسايه ما هم راهي جز اين ندارد.

تافته جدا بافته نيستيم

ارباب رجوع ديگري که اسم مستعار خود را شاهين گفت، علت مراجعهاش را اينگونه توضيح داد: « مسئولان سر ما منت ميگذارند که بسته تشويقي ميدهيم اما در عمل ميبينيد که اتفاق مثبتي براي ما نميافتد».

وي افزود: خانه ما در محدوده بافت فرسوده واقع شده و به دليل فرسوده بودن قصد نوسازي آن را کرديم اما برخلاف آنچه در مورد تراکمهاي تشويقي گفته ميشود، حتي نتوانستيم تراکم منطقه خودمان را هم بگيريم چراکه عنوان کردند ساختمان ما ديد يکي از ساختمانهاي تاريخي را از بين ميبرد. اين در حالي است که حاضر نيستند هيچ آيتمي هم به جاي آن جايگزين کنند. ساکنان بيرون بافت هم تصور ميکنند ما تافته جدا بافته شهرداري هستيم.

تخلف با پرداخت پول

گورآبادي، يکي ديگر از مراجعان به شهرداري به پيام ساختمان گفت: مدتي پيش ساختمان فرسودهام را براي ساخت وساز مشارکتي به يک سازنده قديمي دادم. بنده به دليل شغلي که دارم، به شهرهاي مختلف سفر ميکنم و پس از انعقاد قرارداد، حدود 4 ماه از تهران خارج شدم. زماني که براي بازديد از پروژه به همراه يکي از مهندسان به تهران آمدم، متوجه شدم ساختمان داراي ايرادات اساسي است اما ساخت وساز همچنان ادامه دارد. در نهايت متوجه شدم سازنده تخلف کرده و شهرداري با گرفتن جريمه مسئله را ختم به خير کردهاست.

وي افزود: ازآنجاکه سازنده موردنظر رابطه خوبي با شهرداري داشته تخلفات برايش صرف ميکند، درصورتي که بايد مکانيزمي در شهرداري وجود داشته باشد که سازندگان املاک مشارکتي نتوانند با دادن جريمه را دور بزنند.

عوارض نوسازي ساختمان پلمپ شده

شهروند ديگري که معتقد بود شهرداري بدون در نظر گرفتن شرايط، درخواست عوارض نوسازي ميکند، به خبرنگار ما گفت: ساختمان پدري ما حدود 10 سال است که به دليل موروثي بودن محل نزاع وارثان است و هنوز کسي موفق به فروش آن نشده و از طرف دولت تا تعيين تکليف پلمپ شدهاست. به گونهاي که حتي احتمال مصادره آن وجود دارد.

وي افزود: چندي پيش مأمور شهرداري قبض عوارض نوسازي ساختمان را براي بنده که همسايه خانه پدري هستم، آورد و در کمال تعجب هزينه عوارض نوسازي تمام اين 10 سال را در قبض ذکر کرده بود. اين در حالي است که ملک موردنظر هنوز مالک ندارد. موضوع را با شهرداري در ميان گذاشتم که گفتند هر زمان تکليف ملک مشخص شود بايد عوارض پرداخت شود. مشخص نيست ساختماني که 10 سال کسي در آن سکونت نداشتهاست چرا بايد عوارض پرداخت کند.