هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طرح سوالي ديگر از شهردار پايتخت

عضو شوراي شهر تهران گفت: منتظر پاسخ شهرداري در رابطه با واگذاري زمين خيابان پيروزي به اشخاص حقيقي هستيم.

غلامرضا انصاري درباره واگذاري زميني در خيابان پيروزي به اشخاص حقيقي از سوي شهرداري گفت: شهرداري در سالهاي اخير بخشي از املاک خود را در قبال بدهي به پيمانکاران واگذار کرده و در برخي موارد نيز اقدام به خام فروشي ميکند.

وي با اشاره به اينکه زميني واقع در خيابان پيروزي براي احداث ايستگاه مترو در نظر گرفته شده بود، افزود: کاربري هم براي آن تعريف شده و قرار بر اين بود؛ مجتمع تجاري- اداري در آن منطقه احداث شود. اواخر سال گذشته باخبر شديم که متأسفانه اين زمين به صورت خام واگذارشدهاست.

در حال حاضر منتظر پاسخ شهرداري در رابطه با واگذاري زمين خيابان پيروزي به اشخاص حقيقي هستيم و چنانچه دلايل شهرداري در اين رابطه قانعکننده نباشد، اين موضوع به صورت سؤال در صحن شوراي شهر مطرح خواهد شد.