وظیفه نهاد‌هاي نظارتي

شمار نشریه : 207

درحالي که خلأ نظارت يکي از مهمترين دلايل تشکيل سازمان نظام مهندسي و کنترل ساختمان بود اما سالهاست که فقدان نظارت مهندسان ناظر بر ساخت وسازهاي شهري نقل محافل است. اين در حالي است که مهندسان ناظر تمام و کمال حقوق خود را از مالکان دريافت ميکنند و سازمان نظام مهندسي مربوطه همدرصدي را براي نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر به حساب خود واريز ميکند، اما هيچ کدام از اين دو مسئول چندان که شايستهاست به وظيفه خود عمل نميکنند. منکر اين نيستيم که برخي مشکلات در مسير انجام کارها وجود دارد اما فرافکنيهايي که شاهديم مبين اين مطلب است که عزمي براي کنترل ساختمان وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازي هم در ساليان اخير به اين موضوع به طور اساسي ورود نکردهاست. علاوه بر اين ازآنجايي که بر طبق قانون نهادهاي نظارتي اجازه بازرسي نهادها و سازمانهاي صنفي را ندارند، اغلب سازمانهاي نظام مهندسي استانها تلاشي براي تغيير وضعيت نکردهاند، اما انحرافات بيش ازاندازه و سهم خواهي برخيها در استانهاي سراسر کشور اين ضرورت را ايجاب کرده که نهادهاي نظارتي به اين سازمان که اين روزها گردش مالي بسيار بالايي دارد، ورود کنند و مسئولان را مجبور به اجراي قانون يا حداقل واگذاري مسئوليت به ديگران کنند.