پیشنهاد معمار لهستانی برای احیای زاینده‌رود

شمار نشریه : 207

متيوز پوسپيچ ، معمار لهستاني طرحي براي زايندهرود ارائه کرده که ميتواند  براي احيا و همچنين ايجاد يک محيطزيست پايدار در اکوسيستمي همانند زايندهرود اصفهان مورداستفاده قرار گيرد.

در اين طرح که يک ابر سازه عظيم به طول 6 کيلومتراست از بستر خشک رودخانه براي استفاده از يک فضاي مفيد و پايدار بهره گرفتهشده و در سه سطح که هرکدام در يک کانال قرارگرفته است سعي در بازگشت رودخانه همچون تار و پودي درهمتنيده شده است. در زير سطح زمين يک سيستم تراموا و همچنين پارکينگ که در ارتباط مستقيم با خيابانهاي اطراف است تعبيهشده و در سطح زمين فضاهاي خدماتي در نظر گرفتهشده است؛ فضاهايي که با پايان يافتن خط اول مترو نياز خواهد بود. همچنين در سطح بالاي زمين پوشش گياهي کاملاً سبز و پارکهاي عمومي که در آن رودخانهها و فضاي آزاد باهم ارتباط برقرار ميکنند در نظر گرفتهشده است. کانالهاي تعبيهشده براي هر سطح کاملاً انعطافپذير و در پاسخ به محدوديتها و نيازهاي سايت طراحيشده است.

از سوي ديگر پوشش سبز سطح بالا بهگونهاي طراحيشده که در ماههاي خشک همچون محافظ و در ماههاي سرد باعث عبور نور به سطحهاي پايينتر ميشود. مناطق سبز اين پروژه بهطور کارآمدي توسط آبياري قطرهاي و کل طرح با رويکرد حفاظت و طرح جامع بازيافت آب طراحيشده است.