ترمووود؛ طنین آهنگ طبیعت بر زندگی

شمار نشریه : 207

نما، مرز باريکي است که بنا را بهعنوان عنصري مجرد به شهر پيوند ميزند؛ يعني جايي که خانه به شهر ميرسد. نما ويترين معماري خانه است ،سطحي که قاعدتاً بايد بتوان از روي آن درباره درون خانه، شمايي کلي در ذهن تصور کرد. دراينبين که نماهاي کامپوزيت آلومينيومي چند صباحي است چهره شهر را به آشوب و بينظمي کشانده است، وارد شدن چوب به نماهاي  ساختمانهاي ايران اتفاق بسيار خوشايندي است.زيرا چوب يک عنصر طبيعي است  و علاوه بر اينکه به چرخه محيط طبيعي باز ميگردد، حس زيباييشناسي و آرامش را به شهر بازميگرداند.

بهمنظور آشنايي با ترمووود و خواص آن با آقاي امين فخفوري ، مديرعامل شرکت آيريس تابان آسيا،(نماينده انحصاري و رسميekosampo فنلاند )گفتگويي داشتيم که در ادامه ميخوانيد:

در مورد تاريخچه ورود چوب نما به ايران توضيحاتي بيان کنيد؟

درواقع اولين محموله چوب نما(ترمووود)توسط من و شرکاي آن زمان  در سال 1387  بهصورت تجاري وارد ايران شد و تا قبل از آن بهصورت گسترده و وسيع  روي اين متريال فعاليت جدي صورت نگرفته بود،البته مهندساني بودند که  بهصورت خودجوش از چوبهايي در نماها و ساختمانهاي خود استفاده ميکردند ولي از سال 87 با واردات چوبهاي مخصوص نما(ترمووود) و اجراي چندين پروژه و نشان دادن زيباييهاي چوب در نما و ماندگاري خوب آن، بهصورت آهسته جاي خود را بين معماران وکارفرمايان و پيمانکاران باز کرد تا جايي که امروز تبديل به يک صنعت شده است.

اين پرسش براي بسياري از خوانندگان و مصرفکنندگان پيش ميآيد عليرغم اينکه چوب عادي در مقابل عوامل محيطي باران،باد ،آفتاب و ... مقاوم به نظر نميرسد، پس چگونه ميتواند براي نماي ساختمان به مدت طولاني استفاده شود؟

پاسخ اين پرسش در مراحل  توليد اين محصول نهفته است. اين فرايند به روشهاي متفاوتي در دنيا اجرا ميشود .يکي از رايجترين اين روشها به شرح زير  ميباشد:

در فاز اول، چوب درحاليکه توسط بخار محافظت ميشود،بهسرعت حدود 100 تا 130 درجه سانتيگراد حرارت داده ميشود.

در فاز دوم، حرارت حدود185 تا 215 درجه سانتيگراد افزايش مييابد.اين درجه حرارتها حدود 2 تا 3 ساعت بهصورت ثابت باقي ميماند.در انتهاي اين مرحله رطوبت داخل چوب به صفر ميرسد.

 در فاز سوم توسط اسپري آب، درجه حرارت پايين آورده ميشود.سپس رطوبت چوب که به صفر درصد رسيده بود به 4 تا 6 درصد ميرسد. در واقع کليه باکتريهاي مضر داخل چوب و همچنين موادي که باعث تغيير فرم چوب (از قبيل رطوبت ،صمغ،.......)ميشود در اين فرايند 36 ساعته بافت چوب را ترک کرده و يک چوب جديد باقابليتهاي بالا به وجود ميآورد.

با توجه به اينکه شما جزو اولين افراد واردکننده چوب نما به ايران هستيد، در رابطه با ترموودها((Thermo wood و چوبهاي حرارت دادهشده) (Heat treat wood براي مخاطبان توضيح دهيد که اين دو چه تفاوتي با يکديگر دارد؟و درواقع کلمه ترمووود به چه معناست؟

به نکته بسيار مهمي اشاره کرديد. متأسفانه در کشور ما آگاهي سازي در مورد يک محصول جديد بهصورت واضح و کامل انجام نميشود. شايد شما هم کلمه ترمووود را بارها شنيدهايد ولي آيا ميدانيد که ترمووود تنها يک برند تجاري است نه يک فرآيند  فنآوري چوب،.عملياتي که روي چوب انجام ميشود تا آن را براي استفاده در فضاهاي بيروني آماده کندHeat treat  کردن  يا حرارت دادن چوب نام دارد و  با پيشرفت علم و تکنولوژي تبديل به يک صنعت شده که عمدتاً در فنلاند تمرکزيافته است.

اما ترمووود درواقع يک برند تجاري است که تنها اعضاي سنديکاي جهاني ترمووود (Thermowood association حق استفاده از اين کلمه يا اصطلاح  را براي چوبهاي خود دارند ولي با توجه به اينکه قانون کپيرايت در کشور ما رعايت نميشود متأسفانه بعضي از همکاران ما چوبهاي اصلاحشده توسط حرارت يا همان Heat treat wood  را با نام ترمووود به مردم عرضه ميکنند.  بحث بر سر اينکه کدام محصول بهتر است مدنظر ما نيست بلکه اطلاعات اشتباهي است که به مشتريان داده ميشود.قابلذکر است که شرکت آيريس نماينده انحصاري برند مطرح ekosampo  فنلاند است که اولين توليدکننده ترمووود در فنلاند و عضو سنديکاي جهاني ترمووود  نيز مي باشد.

سنديکاي جهاني ترمووود چه  موسسهاي است و درواقع چه وظايفي به عهده دارد؟؟

سنديکاي بينالمللي Thermo wood association در سال 2000 بهمنظور ترويج و گسترش اين محصول در فنلاند تأسيس شد.

اين سنديکا دو وظيفه عمده دارد: اول اينکه  تحقيقات و آزمايشهاي زيادي در رابطه با اين محصول انجام ميدهد تا بتواند اطلاعات بيشتري در راستاي هر چهبهتر شدن اين محصول کسب کند و دوم اينکه بر توليدات چوبهاي  ترموي اعضاي اين سنديکا نظارت ميکند. اين نظارت شامل موارد متعددي است که مهمترين آن مشخصات فني ميباشد.از وظايف اين سنديکا بازديد از کارخانههاي توليدکننده چوب ترمو توسط ناظرين اين سنديکا و بررسي و آزمايش مرتب محصولات توليدشده درآزمايشگاه هاي مخصوص است .باعث افتخار است که بگويم ekosampo  فنلاند اولين عضو اين اتحاديه جهاني نيز ميباشد.

آيا شعاري براي شرکتتان انتخاب نمودهايد؟

ما از ابتداي ورودمان با شعار طنين آهنگ طبيعت بر زندگي وارد عرصه فعاليت شديم زيرا معتقديم که چوب ميل به رشد، بالندگي و نرمش را در زندگي و احساس انسان جاري ميکند که با کاربرد مناسب آن در محيط زندگي، ميتوان فضايي آرام و دلپذير به وجود آورد. چوب با توجه به اينکه از مصالح ساخت دست بشر نيست و پايه آن موجود زنده است از نظر عملکرد تفاوتهاي بسياري با مصالح ديگر دارد.حس زيبايي و آرامش و طبيعي بودني که از چوب به ما منتقل ميشود با هيچکدام از مصالح ديگر قابلمقايسه نيست.

آگهي در صفحه 86