عضویت بانوی ایرانی در آکادمی سلطنتی هنر

شمار نشریه : 207

بانوي ايراني بهعنوان عضو آکادمي سلطنتي هنر انتخاب شد. فرشيد موسوي بهعنوان يکي از اعضاي آکادمي سلطنتي هنر انتخاب شد تا به اوا جيريکنا، زاها حديد، ديويد چيپرفيلد، نيکولاس گريمشاو و 11 معمار ديگر گروه برنامهريزي معماري آکادمي سلطنتي هنر بپيوندد.

اين معمار متولد ايران، با آثاري همچون «ترمينال بينالمللي کروز يوکوهاما در ژاپن»، «موزه هنرهاي معاصر در کليولند»، «فروشگاه شاخص براي ويکتوريا بکهام در لندن» و« اينستاليشن بي ينال معماري سال 2012 در ونيز»  در دنياي معماري شناختهشده است.

کريستوفر لو لبرون، مدير آکادمي سلطنتي ميگويد: «من بهخصوص از استقبال فرشيد خوشحالم زيرا آکادمي سلطنتي معماران در حال حاضر شامل يک گروه برجستهتر از هر زمان ديگر در تاريخ طولاني خود است».

موسوي پيش از تأسيس شرکت خود (FMA) در سال 2011، يکي از بنيانگذاران همکار در دفتر« اف او اي» در لندن بود. آکادمي سلطنتي توانايي عملکردي ايشان در «ادغام معماري، طراحي شهري و معماري لنداسکيپ در طيف گستردهاي از پروژههاي بينالمللي» را تحسين نموده است.

فرشيد موسوي متولد 1344 در شيراز معمار و استاد ايراني علوم معماري مدرسه طراحي دانشگاه هاروارد امريکا است. وي در دانشگاه «کلمبيا» و «پرينستون» بهعنوان مشاور فعاليت ميکند و ازجمله کارشناسان سرشناس معماري جهان بهحساب ميآيد.