هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میرِ میران معماری

چهارشنبه دوم ارديبهشت مراسم نهمين دوره جايزه معماري ميرميران به ياد سيد هادي ميرميران معمار برجسته ايراني، با عنوان « معماري بايونيک» در خانه هنرمندان برگزار شد و به نفرات برتر اين مسابقه جوايزي اهدا گرديد. اين يادداشت به بهانه يادکردي از اين چهره مطرح در عرصه معماري و هنر تهيه شده و در فرصتي ديگر به معرفي آثار و زندگي وي پرداخته مي شود. 

 سيد هادي ميرميران به تاريخ 27 اسفند 1323 در قزوين تولد يافت و در 29 فروردين 1385 چشم از جهان فرو بست ، اما بهراستي آيا مرگ قادر است هنرمندي همچون او را به ورطه فراموشي بکشاند؟.

برخي انسانها در تمام طول حيات خود چنان برجسته زندگي ميکنند و چنان عميق حضور خويش را به رويدادهاي پيرامونشان منتقل ميسازند که جاودانگي چون مقولهاي لاينفک در هستيشان رقم ميخورد بيآنکه بشود هيچ مسير ديگري بر اين امر متصور شد و اين درواقع نقطه تمايز ابدي شدن انسانهاست.

هستند افرادي که حتي سالها و قرنها بعد از رفتنشان همهجا حضور دارند. در ارتباط با نسلهاي معاصرخود و دورههاي بعد حرفهاي زيادي براي گفتن و شنيده شدن و حتي درس گرفته شدن دارند. آثارشان تا قرنها حامل پيامهايي است که بارها و بارها به فراخور زمان استنباط و کشف ميشود.

سيد هادي ميرميران يکي از افراد تأثيرگذار در فرهنگ و هنر اين سرزمين است. در برههاي از تاريخ که معماري نيز همچون هنرهاي ديگر دستخوش تحريف و دستبرد ايدههاي وارداتي شده و بهمرور از اصل خويش فاصله ميگيرد تنها وجود سرداري متعصب که دغدغه حفظ اصالت سرزمينش را دارد ، ميتواند نجاتبخش باشد.

صد افسوس که تعداد اين افراد متعهد در کشورمان بسيار اندک بوده و هنوز رويههاي غلط در ساختوساز و معماري با رنگ و لعابهاي فريبنده با نام سبکهاي مندرآوردي هرروز در حال گسترش است.

شايد هنوز جا دارد دانشجويان و معماران بيشتري در اين سرزمين به اهميت مسئوليتي که در قبال ميراث گذشتگان بر گردنشان نهاده شده است واقف شوند و در چنين شرايطي هرچه از مير ميران و افرادي چون او سخن به ميان آيد، باز هم کم است.

بنياد معماري ميرميران که باهدف غنيسازي روح معماري و تداوم افقهاي فکري اين معمار هنرمند شکلگرفته است امسال نيز چون سالهاي گذشته اقدام به بررسي مسابقه در بين معماران و اين بار با رويکرد «معماري بايونيک» نموده بود.