میرِ میران معماری

شمار نشریه : 207

چهارشنبه دوم ارديبهشت مراسم نهمين دوره جايزه معماري ميرميران به ياد سيد هادي ميرميران معمار برجسته ايراني، با عنوان « معماري بايونيک» در خانه هنرمندان برگزار شد و به نفرات برتر اين مسابقه جوايزي اهدا گرديد. اين يادداشت به بهانه يادکردي از اين چهره مطرح در عرصه معماري و هنر تهيه شده و در فرصتي ديگر به معرفي آثار و زندگي وي پرداخته مي شود. 

 سيد هادي ميرميران به تاريخ 27 اسفند 1323 در قزوين تولد يافت و در 29 فروردين 1385 چشم از جهان فرو بست ، اما بهراستي آيا مرگ قادر است هنرمندي همچون او را به ورطه فراموشي بکشاند؟.

برخي انسانها در تمام طول حيات خود چنان برجسته زندگي ميکنند و چنان عميق حضور خويش را به رويدادهاي پيرامونشان منتقل ميسازند که جاودانگي چون مقولهاي لاينفک در هستيشان رقم ميخورد بيآنکه بشود هيچ مسير ديگري بر اين امر متصور شد و اين درواقع نقطه تمايز ابدي شدن انسانهاست.

هستند افرادي که حتي سالها و قرنها بعد از رفتنشان همهجا حضور دارند. در ارتباط با نسلهاي معاصرخود و دورههاي بعد حرفهاي زيادي براي گفتن و شنيده شدن و حتي درس گرفته شدن دارند. آثارشان تا قرنها حامل پيامهايي است که بارها و بارها به فراخور زمان استنباط و کشف ميشود.

سيد هادي ميرميران يکي از افراد تأثيرگذار در فرهنگ و هنر اين سرزمين است. در برههاي از تاريخ که معماري نيز همچون هنرهاي ديگر دستخوش تحريف و دستبرد ايدههاي وارداتي شده و بهمرور از اصل خويش فاصله ميگيرد تنها وجود سرداري متعصب که دغدغه حفظ اصالت سرزمينش را دارد ، ميتواند نجاتبخش باشد.

صد افسوس که تعداد اين افراد متعهد در کشورمان بسيار اندک بوده و هنوز رويههاي غلط در ساختوساز و معماري با رنگ و لعابهاي فريبنده با نام سبکهاي مندرآوردي هرروز در حال گسترش است.

شايد هنوز جا دارد دانشجويان و معماران بيشتري در اين سرزمين به اهميت مسئوليتي که در قبال ميراث گذشتگان بر گردنشان نهاده شده است واقف شوند و در چنين شرايطي هرچه از مير ميران و افرادي چون او سخن به ميان آيد، باز هم کم است.

بنياد معماري ميرميران که باهدف غنيسازي روح معماري و تداوم افقهاي فکري اين معمار هنرمند شکلگرفته است امسال نيز چون سالهاي گذشته اقدام به بررسي مسابقه در بين معماران و اين بار با رويکرد «معماري بايونيک» نموده بود.