هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساختمانی به شکل کُره مغز

پروژه بزرگترين مرکز تحقيقات علوم مغز و اعصاب خاورميانه به مساحت 80 هزار مترمربع و داراي 11 طبقه با شبيهسازي از مرکز  اعصاب  هانوفر آلمان در  منطقه 22 چيتگر تهران ساخته شد.

اين مرکز با نماي شيشهاي به شکل کره مغز انسان محيطي امن و راحت براي بيماران فراهم ميآورد، همچنين تمام بخشهاي بيمارستان بهگونهاي طراحيشده است که حس محبوس بودن در بيمارستان را براي افراد از ميان برداشته، به صورتي که فنآوريهاي پزشکي در فضاي راحت بيمارستان پنهانشده است. پنجرههاي اين نما بهگونهاي تعبيهشدهاند که تداعيکننده شکل مغز انسان ميباشد. معماري اين پروژه که بر اساس کاربرد آن ساختهشده، علاوه بر نماي بيروني، نماي داخلي آن را نيز شامل ميشود.

دکوراسيون داخلي اتاقهايي که براي بيماران در نظر گرفتهشده است، شبيه اتاقهاي هتل است، کف اتاقها از پارکت پوشيده شده و پنجرههاي بزرگ اتاقها ارتباط بيماران را با  فضاي بيمارستان ايجاد ميکند. اتاقها معمولاً 3 تخته و مجهز به حمام است و بخشهاي ويژهاي براي محل استراحت بستگان بيماران در نظر گرفتهشده است. علاوه بر اين تمامي امکانات بهمنظور بهبودسازي فضاي بيمارستان و برداشتن بار رواني از دوش بيماران مغز و اعصاب فراهمشده است.

داستان از اين قرار است که يک جوان براي ادامه تحصيل به خارج از کشور ميرود و با تلاش و پشتکار فراوان موفق به دريافت مدرک فوق تخصص مغز و اعصاب از دانشگاه  هانوفر آلمان ميشود . همزمان با پيشنهاد رياست مرکز مغز و اعصاب به وي، پيشنهادي براي طراحي بناي ساختمان اين مرکز به شکل کُره مغز انسان مطرح ميکند و با همفکري مهندسان معمار آلماني اين مرکز ساخته ميشود .

وي ساخت مرکز مغز و اعصاب را همانند نمونهاي که هماکنون در آلمان  وجود دارد در موطن خود با کمکهاي مالي يک موسسه خيريه پايه گذاري مي کند تا بزرگترين مرکز مغز و اعصاب در خاورميانه شود.

پروفسور مجيد سميعي؛ فوق تخصص جراحي جمجمه و رئيس بيمارستان جراحي مغز و اعصاب شهر هانوفر  آلمان، مرکز پزشکي که به پيشنهاد وي شبيه مغز ساختهشده بود را در ايران  نيز بنا نهاده تا آنچه را که آموخته است در موطن خود به اجرا درآورد. وي که مبدع جراحي قاعده مغز است اکنون عملهاي جراحي سنگين در قاعده مغز را در ايران انجام ميدهد.