نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرمت بافت تاریخی پکن با همکاری ایران

رايزن فرهنگي چين در ديدار با رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري خواستار همکاري پژوهشگاه با شهرداري پکن براي حفاظت و مرمت بافت تاريخي اين شهر شد.

سيد محمد بهشتي در ديدار با خانم «دووسيان کينگ» تصريح کرد که پژوهشگاه از همکاري با مؤسسات و دانشگاههاي چيني در حوزههاي مرتبط استقبال ميکند.

 بهشتي در پاسخ به پرسش خانم «سيان کينگ» در مورد دغدغه شهرداري پکن براي حفاظت و مرمت بافت تاريخي اين شهر و استفاده از تجربه ايرانيها در اين مورد خاطرنشان ساخت که حفاظت در ايران در سه سطح اجرا ميشود.

 رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، از حفاظت قانوني، ثبت ملي و جهاني آثار و حفاظت فني بهعنوان سطوح حفاظتي در ايران نام برد.

 وي در مورد سفر هيئتي از شهرداري هاي کشور چين به ايران گفت: ما در زمينه پژوهشي ميتوانيم با اين هيئت گفتگو کنيم اما در بخش اجرايي و عملياتي هيئت چيني بايد با معاونت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايعدستي و گردشگري همکاري کنند.