هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مرمت بافت تاریخی پکن با همکاری ایران

رايزن فرهنگي چين در ديدار با رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري خواستار همکاري پژوهشگاه با شهرداري پکن براي حفاظت و مرمت بافت تاريخي اين شهر شد.

سيد محمد بهشتي در ديدار با خانم «دووسيان کينگ» تصريح کرد که پژوهشگاه از همکاري با مؤسسات و دانشگاههاي چيني در حوزههاي مرتبط استقبال ميکند.

 بهشتي در پاسخ به پرسش خانم «سيان کينگ» در مورد دغدغه شهرداري پکن براي حفاظت و مرمت بافت تاريخي اين شهر و استفاده از تجربه ايرانيها در اين مورد خاطرنشان ساخت که حفاظت در ايران در سه سطح اجرا ميشود.

 رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري، از حفاظت قانوني، ثبت ملي و جهاني آثار و حفاظت فني بهعنوان سطوح حفاظتي در ايران نام برد.

 وي در مورد سفر هيئتي از شهرداري هاي کشور چين به ايران گفت: ما در زمينه پژوهشي ميتوانيم با اين هيئت گفتگو کنيم اما در بخش اجرايي و عملياتي هيئت چيني بايد با معاونت سازمان ميراث فرهنگي ، صنايعدستي و گردشگري همکاري کنند.