نوبت به ثبت جهانی یزد رسید

شمار نشریه : 207

بالاخره نوبت ثبت جهاني به «بافت تاريخي يزد» رسيد و در کنار آن، «مجموعه ساساني فارس» هم براي پيوستن به فهرست جهانيهاي ايران آماده مي شود.

محمدحسن طالبيان، معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي در نشست خبري روز بناها و محوطههاي تاريخي  تأکيد کرد: امسال قصد داريم کار تدوين پرونده ثبت جهاني «يزد» را آغاز کنيم، اما نخست بايد يزد را به يک استاندارد خاص برسانيم تا بتوانيم بحث ثبت جهاني آن را آغاز کنيم.

مسئول تدوين پروندههاي ثبت جهاني، تدوين پرونده "مجموعه ساساني در استان فارس" را از ديگر برنامهها براي ثبت جهاني در آيندهاي نزديک دانست و افزود: هرچند هنوز مشخص نيست  که ميتوانيم اين مجموعه را در يک يا دو بخش انجام دهيم، اما از سال گذشته موضوعاتي از آن را در جريان مطالعه قرار دادهايم. هرچند ديگر پروندههاي ثبتشده در فهرست موقت يونسکو از بقيه استانها نيز در صورت تمايل ميتوانند درخواست خود را براي ارائه اطلاعات و آغاز تدوين پرونده آن ارائه کنند.

طالبيان با اشاره به جهش خوبي که ميراث فرهنگي در حوزه ميراث ناملموس در طول سال گذشته داشته است، گفت: خوشبختانه پرونده "کمانچه" را با همکاري خانه موسيقي تدوين و به يونسکو ارسال کرديم. امسال هم بحث بادگيرها را براي ثبت ناملموس داريم.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با تأکيد بر اينکه حفاظت بهتنهايي توسط دستگاه ميراث فرهنگي نميتواند اجرايي شود، گفت: اين دستگاه قادر نيست امر حفاظت را بهتنهايي انجام دهد، درواقع توان آن را ندارد.

وي همچنين با اشاره به تلاشهايي که از ابتداي دولت يازدهم براي فعال کردن دوباره انجمنهاي ميراث فرهنگي انجامشده است، اعلام کرد: در طول هشت سال گذشته همه ساختار انجمنهاي ميراث فرهنگي بههمريخته بود، اما توانستيم بر اساس مصوبه سال 1373 يک محمل قانون خوبي به دست آورده و تلاش دوباره براي بخشيدن حيات دوباره به انجمنهاي ميراث فرهنگي را آغاز کنيم. همچنين بر اساس عزم جدي که اکنون داريم تا پايان ارديبهشتماه انجمنهاي ميراث فرهنگي در 31 استان کشور فعال ميشوند.