هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بندرعباس میزبان همایش بین‌المللی معماری خلیج‌فارس

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان گفت: بر اساس برنامهريزيهاي انجامشده همايش بينالمللي معماري خليجفارس به مدت دو روز در تاريخ 16 و 17 ارديبهشتماه امسال در تالار شهيد آويني بندرعباس برگزار ميشود.

عليرضا درويش نژاد اظهار داشت: اين همايش بينالمللي با هدف ايجاد نگاهي عملي به معماري پايدار و داراي شناسنامه گذشته و با حضور اساتيد بزرگ معماري ايران و متخصصان معماري و شهرسازي ساحلي از کشورهاي ايتاليا و سوئد برگزار خواهد شد.

وي افزود: اين همايش فرصتي ارزشمند براي هنرمندان حوزه معماري است که ضمن پرداختن به معماري ساحلي بهويژه در حوزه خليجفارس، شاخصها و ويژگيهاي اين شيوه از معماري و هماهنگي آن با طبيعت، آبوهوا و استفاده از جنبههاي زيبا شناختي هنر سنتي و بومي را بررسي کنند.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي هرمزگان تصريح کرد: معماري ساحلي ايران مملو از ويژگيهاي منحصربهفرد و هماهنگ با آداب و سنتهاي مردم است که استفاده از آن در معماري شهرها ميتواند هويت و اصالت ايراني را حفظ کند.

درويش نژاد خاطرنشان کرد: علاقهمندان به شرکت در اين همايش بينالمللي ميتوانند بهصورت اينترنتي ثبتنام کنند که آدرس سايت براي ثبتنام بهزودي اعلام ميشود.