پل طبیعت اولین جایزه بین المللی خود را دریافت کرد

شمار نشریه : 207

پل طبيعت انتخاب اول مردم و جزو 5 انتخاب برتر 300 معمار ، در مـسـابـقـه بينالمللي مـعـــمـاري A+Architizer awards در سال 2015شد.

مهندس ليلا عراقيان معمار اين پروژه در گفتگو با پيام ساختمان گفت: اين مسابقه فرصت خوبي بود که  پروژه ما در کنار پروژههاي ديگر در دنيا رقابت کند. وي افزود: اين مسابقه به اين شکل است که 90 موضوع دارد و در هر بخش 5 پروژه انتخاب و  فيناليست ميشود که يک پروژه توسط هيئت ژوري و پروژه ديگر با رأي مردم انتخاب ميشود. پل طبيعت  در دو موضوع معماري  سازه و در بخش بزرگراهها و پلها   فيناليست گرديد، که در بخش بزرگراهها و  پلها منتخب مردم شد.

عراقيان تأکيد کرد: پل طبيعت با توجه به مقياسش و به علت اينکه يک فضاي عمومي و يک پروژه مردمي است، مورد توجه قرار گرفت ؛ طوري که خبر دريافت اين جايزه در رسانهها نيز اعلام شد.بههرحال براي من بيشتر از جايزه ، رضايت و خوشحالي مردم در استفاده از اين پل اهميت و ارزش دارد . اميدوارم که بهزودي پروژههاي بيشتري از اين دست درکشورمان اجرا شود.

گفتني است اين پل از عرض بزرگراه مدرس ميگذرد و بوستانهاي طالقاني در شرق و آبوآتش و بنادر در غرب زمينهاي عباسآباد را به هم متصل ميکند.

پل طبيعت، يک پياده راه با  4هزار قطعه فولادي است که در سال 1393در اختيار شهروندان قرار گرفت و تابهحال جوايز سازه برتر فولادي در سال  92و خشت طلايي و پل برتر کشور را در سال 93بهدست آورده است.