هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   207   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مراسم تجلیل از برندهای صنعت ساختمان کشور

اهداف

1- آشنايي  و ارائه جديدترين تکنولوژي و فناوريهاي نوين در اين صنعت

2-تحليل چالشهاي موجود در جامعه انبوهسازان

3-تبيين جايگاه صنعت ساختمان در اسناد بالادستي کشور با تمرکز بر ديدگاههاي متخصصان و ذينفعان

4-ايجاد فضاي رقابت سالم در بين فعالان صنعت ساختمان کشور با مکانيزم فرهنگسازي تقاضاي هوشمندانه در مصرفکنندگان

5-تحقيق ساخت سازههاي ماندگار با تدوين اصول معماري نوين توسط سازمان ذيصلاح و صاحبان دانش

محورها

1- بررسي معضلات و ارائه راهکار ايجاد رونق بازار مسکن

2- آسيبشناسي معضلات چرخه توليد و عرضه ساخت با محوريت طراحي و ارائه مدلهاي بهينه توليد بازاريابي و فروش ايران

3- روشهاي همگرايي منافع ميان سازندگان  و مصرفکنندگان ساختمان ايران

4- راهکارهاي توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي در بخش مسکن

5- روشهاي تأمين مالي پروژههاي ساختماني و راهکارهاي ورود بنگاههاي مالي به حوزه مسکن

6-چالشهاي پيش روي ساختوساز پايدار ساختمان سبز و پروژههاي انبوهسازي

7-بررسي فرصتهاي سرمايهگذاري در بازارهاي نوين صنعت ساختوساز

8-تجميع اطلاعات پيرامون زيرساختهاي شهرهاي جديد